УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ТА ПРОФЕСІЙНИМИ ЗНАННЯМИ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.4

Ключові слова:

публічне управління, місцеве самоврядування, управління знаннями, особисті знання, професійні знання, професійний розвиток, онлайн освітні платформи, посадова особа місцевого самоврядування, публічний службовець

Анотація

У статті досліджено особливості управління особистими й професійними знаннями у сфері місцевого самоврядування та проаналізовано у цьому контексті доступні для практиків місцевого самоврядування і місцевого розвитку в Україні освітні онлайн платформи. За результатами аналізування публікацій провідних зарубіжних фахівців управління знаннями визначено як глибинний і комплексний процес, завдяки якому знання, необхідні для успіху організації, галузі чи території, створюються, зберігаються, розподіляються та застосовуються. Але управління знаннями – це також мистецтво перетворення інформації та інтелектуальних активів у постійну цінність для організації та її співробітників, а метою управління знаннями є сприяння повторному використанню інтелектуального капіталу, можливість ефективніше приймати рішення, створення умов для інновацій. Акцентовано на тому, що «personal knowledge management» (управління особистими знаннями) є поєднанням заходів, які не лише сприяють створенню, обміну, отриманню та застосуванню знань, але й вимагають створення та підтримування особистої мережі, відстежування контактів та приєднання до віртуальних спільнот. Окремо розглянуто складові «personal knowledge mastery» (особисте опанування знань) як набір індивідуально сконструйованих процесів, які допомагають особистості осмислити навколишній світ, працювати більш ефективно і робити свій внесок у суспільство. Показано, що у цифрову епоху процеси управління професійними знаннями активно підтримуються освітніми онлайн-платформами. Схарактеризовано 11 освітніх онлайн-платформ, які роблять найбільший внесок в управління знаннями у сфері місцевого самоврядування в Україні. Викладені у статті матеріали є основою для подальших досліджень щодо розроблення адаптованих до умов повоєнного відновлення України інтегрованих моделей і механізмів управління особистими знаннями та управління професійними знаннями у сфері місцевого самоврядування.

Посилання

Standards Australia. AS 5037 2005 Knowledge management – a guide. Standards Australia, Sydney. 2005. viii, 76 p.

Ferguson S. AS 5037–2005: knowledge management blueprint for Australian organisations? The Australian Library Journal. 2006. Vol. 55. Iss. 3. P. 196–209. doi: https://doi.org/10.1080/00049670.2006.10721852

Bolisani E., Handzic M. (Edts.) Advances in Knowledge Management. Celebrating Twenty Years of Research and Practice. Springer International Publishing Switzerland, 2015. 226 p.

Garfild S. Personal Knowledge Management: How to do it, with 25 resources and 10 books on PKM. LinkedIn Corporation : web-site. 26.06.2016. URL: https://www.linkedin.com/pulse/personal-knowledge-management-how-do-25-resources-10-books-garfield/ (access date 19.10.2022).

Grundspenkis J. Agent based approach for organization and personal knowledge modelling: knowledge management perspective. Journal of Intelligent Manufacturing. 2007. Vol. 18. № 4. P. 451–457. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10845-007-0052-6

Gurteen D. Knowledge only exists in the mind. Conversational Leadership an online book by David Gurteen : website.2016. URL: https://conversational-leadership.net/knowledge-human-mind/ (access date 14.10.2022).

Jarche H. Working Smarter – Personal Knowledge Mastery. Harold Jarche : web-site. 12.07.2011. URL: https://jarche.com/pkm/ (access date 14.10.2022).

Nonaka I., von Krogh G. Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. Organization Science. 2009. Vol. 20. № 3. P. 635–652. doi: https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0412.

Wenger E., Trayner B., De Laat M. Promoting and assessing value creation in communities and networks: A conceptual framework. Ruud de Moor Centrum. 2011. 62 p. URL: https://cutt.ly/p36U0is (access date 29.10.2022).

Wenger E. Knowledge management as a donut: shaping your knowledge strategy with communities of practice. Ivey Business Journal. 2004, January. URL: https://iveybusinessjournal.com/publication/knowledge-management-as-a-dough nut/ (access date 29.10.2022).

Wright K. Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance. Knowledge Management Research and Practice. 2005. Vol. 3. № 3. P. 156–165. doi: https://doi.org/10.1057/palgrave.kmrp.8500061.

Zhang Z. (J). Personalising organisational knowledge and organisationalising personal knowledge. Online Information Review. 2009. Vol. 33. № 2. P. 237–256. doi: https://doi.org/10.1108/14684520910951195.

Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво планувати та управляти своїм часом : метод. рек. до дистанц. курсу. Київ : НАДУ, 2009. 40 с.

Буняк Н. М. Самоменеджмент як мистецтво саморозвитку особистості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип.18. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/36.pdf

Железняк К. Л., Ігнатюк В. В. Підвищення ефективності само-менеджменту на базі самооцінки. Modern Economics. 2020. № 24(2020). С. 56–59. doi: https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)-09

Черненко Н. М. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності державних службовців. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. Вип. 2(6). URL: www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11cnndds.pdf

Шаталова О. Самооцінка посадових осіб місцевого самоврядування України у взаєминах у малих групах у контексті професійної адаптації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 2. С. 124–128.

Колтун В. С., Галяс Н. М. Управління процесами обміну знаннями в умовах трансформації громад. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Т. 33 (72). № 3. С. 162–168. doi: https://doi.org/10.32838/ TNU-2663-6468/2022.3/27

Надрага В. І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 3. C. 21–28. URL: https://re.gov.ua/re201803/re201803_021_NadrahaVI.pdf

Рачинський А. П. Роль управління знаннями в професійній компетентності публічних службовців. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 10. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2156.2022.10.1

Професіоналізація посадових осіб місцевого самоврядування на засадах знаннєво-комунікативної та компетентнісної парадигм: Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення: монографія / С. К. Хаджирадєва та ін. ; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. Київ : НАДУ, 2017. 256 с.

Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України : монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро : ГРАНІ, 2021. 280 с.

Алюшина Н. О. Віртуальна спільнота практик як засіб професійного розвитку фахівців публічної сфери. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 3. С. 50–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_3_7

Katernyak І., Loboda V., Kulya M. eLearning within the Community of Practice for sustainable development. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. 2018. Vol. 8 (3). P. 312–322. doi: https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030

Кірєєва О.Б. Спільноти практики та електронне навчання як інструменти професіоналізації публічних службовців. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 4. С. 181–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_4_21

Управління знаннями: електронне навчання управління проєктами в Спільноті практик: Сталий розвиток : практ. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. І. Катерняка, Т. Маматової. Київ : DESPRO, 2021. 193 с. URL: https://despro.org.ua/news/detail.php?ID=2302

Drobakhina Т., Маматоvа Т. Tailored Approaches for Successful Local Creative Economy Development: Knowledge Management, Agile & Extreme Project Management. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 4 (40). Vol. 1. P. 167–174. doi: https://doi.org/10.51647/kelm.2021.4.26

What-is-professional-knowledge-management? Quora : web-site. URL: https://www.quora.com/What-isprofessional-knowledge-management?q=What-is-professional-knowledge-management (access date 15.10.2022).

Lilia Efimova: Profiles in Knowledge. LinkedIn Corporation : web-site. 17.10.2019. URL: https://www.linkedin.com/pulse/lilia-efimova-profiles-knowledge-stan-garfield/ (access date 19.10.2022).

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO : веб-сайт. URL: https://despro.org.ua/ (дата звернення 11.09.2022).

Навчальна платформа IMPACTORIUM. Центр «Розвиток КСВ» : веб-сайт. URL: https://csr-ukraine.org/projects/navchalna-platforma-impactorium-2/ (дата звернення 11.09.2022).

Асоціація інноваційної та цифрової освіти : веб-сайт. URL: https://aide.one/ (дата звернення 11.09.2022).

Програма «U-LEAD з Європою» : веб-сайт. URL : https://u-lead.org.ua/ (дата звернення 11.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ