Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

До уваги авторів наукового журналу
«Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права»!

Редакція журналу «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу.

Засновник: Громадська наукова організація «Фундація публічно правових ініціатив»

На підставі Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 053 – Психологія, 081 – Право, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Редакція присвоює DOI (digital object identifier) для статей.

Заборона використання наукових праць країни–окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ВАЖЛИВО!

Для авторів без наукових ступенів разом зі статтею має надаватися рецензія наукового керівника.

Статті студентів редакція приймає тільки у співавторстві з науковим керівником.

Статті з психології обов'язково повинні мати експериментальну частину.

Тематичні рубрики журналу:

  • Теорія публічного управління та адміністрування
  • Механізми публічного управління
  • Публічна служба
  • Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
  • Психологія
  • Право
  • Сторінка молодого науковця
  • Рецензії, відгуки, коментарі

Порядок подання матеріалів:

Для розміщення статті у науковому журналі «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» Випуск 2 за 2023 рік необхідно не пізніше 26 травня 2023 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту info@chasopys-ppp.dp.ua статтю, оформлену згідно вимог та рецензію наукового керівника, якщо у автора немає наукового ступеню.

Редакційна колегія журналу проводить внутрішнє анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 2–3 тижнів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редакційна колегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. 

Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 800 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 липня 2023 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 серпня 2023 р.

Вимоги до оформлення статті:

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,5 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.

Текст оформлюється у такому порядку:

1. Індекс УДК, вирівняно по лівому краю.

2. Прізвище та ініціали автора(ів).

3. Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи.

4. Назва статті українською і англійською мовами (всі великі літери).

5. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами обсягом не менше 1800 друкованих знаків.

6. Основний текст статті. 

7. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

8. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

9. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Увага! У журналі «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні.

До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються матеріали проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Приклад оформлення статті:

Розділ. Механізми публічного управління

УДК 351.88::327.7::341.11

Баштанник Віталій Володимирович,
доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри права та європейської інтеграції
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

ORCID ID: 0000-0001-5969-3620

Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління як основи процесу реформування  державного управління

Organizational fundamentals of formation of integrated systems of public governance as the basis of the process of public governance reform

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад реформування державного управління в умовах європейського інтеграційного процесу та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: державне управління, інтеграційні процеси, реформування, публічне управління, інтегрована система публічного управління.

The article investigates actual scientific study problems of theoretical and methodological foundations of public administration reform in the context of the European integration process and development of scientific and practical approaches that provide practical application of scientific results. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: state administration, integration processes, reforming, integrated system of public administration.

Сучасні проблеми трансформації суспільних відносин в Україні, розроблення нових правових механізмів реалізації положень Конституції України, проведення адміністративної реформи в Україні внесли і продовжують вносити істотні зміни до змісту державно-управлінської діяльності, формування
та реалізації державно-службових відносин. [1, с. 318].

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Аршава І.Ф. Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини. Дніпро : Вид-во ДНУ, 2008. 468 с.

Контакти редакції:
Редакція журналу «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права»
Адреса: просп. Слобожанський, 8/4, Дніпро, Україна, 49081
Телефон: +38 (050) 534 09 08
Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00
Електронна адреса: http://chasopys-ppp.dp.ua/
Електронна пошта: info@chasopys-ppp.dp.ua