ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОМЕТРИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПОТРЕБ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.16

Ключові слова:

потреби, споживачі, діагностика потреб, ієрархія потреб, психологічна діагностика

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз двох найчастіше використовуваних методик, спрямованих на досліджен- ня ступеня задоволеності потреб особистості, – «Ієрархія потреб» у модифікації І.А. Акіндінової та «Методики експрес-діагностики потреб і мотиваційної сфери особистості МQТ – Maslow quick test» (А. Chapman). За допомогою кількісної та якісної обробки отриманих результатів було визначено переваги й недоліки кожної з методик і зроблено вибір на користь однієї з них. За допомогою методів математичної статистики проведено порівняльний аналіз між схожими шкалами. Результати демонструють, що між шкалами методик є незначні розбіжності. Проте шкали зі схожими назвами корелюють між собою, що дає змогу говорити про можливість використання методики на розсуд дослідника. У статті представлено опис пілотного дослідження, яке було проведено з метою визначення методології, яка най- кращим чином відповідала б меті вивчення потреб окремої людини. Однак широкий спектр запропонованих методів породжує проблему пошуку дійсного й надійного інструменту дослідження, адекватного його меті. Таким чином, готуючись до емпіричного дослідження, експериментатор повинен уважно прочитати не тільки опис методу та його тлумачення, а й дослідження вчених, які мали на меті перевірити правильність запропонованих психодіагностичних методів. Тому мета статті – розглянути особливості тестових методів дослідження сфери потреб особистості, емпірично порівняти діагностичні можливості методик «Ієрархія потреб» у модифікації І.А. Акіндінової та «Мето- дики експрес-діагностики потреб і мотиваційної сфери особистості МQТ – Maslow quick test» (А. Chapman). Осно- вними методами для виконання поставленого завдання є загальнонаукові методи синтезу, порівняння, узагальнення; використано методи кількісної обробки, математичної статистики.

Посилання

Додонов Б.И. Потребности, отношения и направленность личности. Вопросы психологии. 1973. № 1. С. 18–28.

Рудик П.А. Мотивы поведения и деятельности. Москва, 1988. 136 с.

Божович Л.И. К развитию аффективнопотребностной сферы человека. Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. Москва : Педагогика, 1978. С. 168–179.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. Москва : Педагогика, 1973. 424 с.

Узнадзе Д.Н. Психология установки. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 416 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник. 3-тє вид. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 272 с.

Deci E.L., Ryan R.M. The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry. 2000. No. 11. P. 227–268.

Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York : Guilford Publishing, 2017. 756 p.

Толочек В.А. Современная психология труда : Учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 479 с.

Chapman A. Quick Self-test Based on the Adapted 8-stage Hierarchy of Needs. 2003.

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург : Речь, 2002. 350 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12