ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ГРИ Й ІГРОВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.14

Ключові слова:

гра, феномен гри, ігрова діяльність дитини, ігровий простір, дитина дошкільного віку, організація ігрового простору

Анотація

У статті розглядаються особливості феномену гри й ігрового простору дитини дошкільного віку. Проаналізовані дослідження зарубіжних та українських фахівців у галузі вивчення теорії та практики гри. Досліджені філософські, культурологічні, педагогічні й психологічні підходи до феномену гри. Констатовано, що «гра» є багатомірним понят- тям, яке містить діяльність і пізнання, розваги й творчість, наслідування та спілкування, відпочинок і тренування. У грі дитина відбиває своє ставлення до довкілля та отримує інформацію про себе від інших людей або атрибутів ігрової діяльності. З’ясовано, що гра є засобом активізації психічних процесів дитини, діагностики, корекції та адап- тації її до життя. Гра розглядається як діяльність, в якій створюються соціальні взаємини між людьми. Доведено, що за допомогою гри дитина виявляє особисту активність і демонструє свої потенційні можливості. Акцентовано на тому, що гра створює можливості ненасильного й усебічного розвитку природних задатків дитини й готує до жит- тя в суспільстві. Визначено закономірності впливу ігрового простору на соціокультурний розвиток дитини, зокрема на формування та розвиток низки особистісних компонентів. З’ясовано особливості організації предметно-ігрового середовища дитини як невід’ємної частини дошкільної освіти. Розкрито особливості впливу соціального середовища на розвиток особистості дитини. Установлено, що організація ігрового простору має бути спрямована не тільки й не стільки на засвоєння певних цінностей, скільки на вироблення власного ставлення, перетворення та трансформацію цінностей у власні міжособистісні досягнення дітей дошкільного віку. Доведено, що гра й ігровий простір виступа- ють важливими компонентами системи соціально-особистісного становлення дітей дошкільного віку. Підкреслено, що якісна організація ігрового простору сприяє гармонійному поєднанню психічного, фізичного й духовного розви- тку дитини. Визначено, що повноцінний психічний розвиток дитини дошкільного віку відбувається за умови якісної організації ігрового простору й ефективного використання ігрової діяльності.

Посилання

Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. Москва : ПрогрессАкадемия, 1992. 464 с.

Сигов К.Б. Человек вне игры и человек играющий. Философия и социологическая мысль. 1990. № 8. С. 31–47.

Грицанов А.А. Новейший философский словарь. Минск : Интерпрессервис Кн. Дом, 2001. 1279 с.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. Москва : Прогресс, 1988. 704 с.

Schwartzman H.B. Transformations: The anthropology of children’s play. New York, London : Plenum Press, 1978. 380 p.

Божович Л.И., Фельдштейн Д.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности. Москва : Международная педагогическая академия, 1995. 2012 с.

Dreger R. Fundamentals of Personality. 1st Edition. Philadelphia and New York : J. B. Lippincott & Co., 1962. 229 p.

Эльконин Д.Б. «Психология игры». Москва : «Владос», 1999. 360 с.

Фрейд З. Психология бессознательного. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 346 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12