АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.8

Ключові слова:

професійно-психологічна компетентність, офіцер військового управління, мотиваційний компонент, особистісний компонент, операційний компонент, когнітивний компонент, емоційно-вольовий компонент

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій щодо структури професійно-психологічної компетентності у вітчизняному науковому просторі. Особливу увагу приділено саме професійно-психологічній компетентності тому, що вона є інтегральною професійно-особистісною характеристикою військовослужбовців Національної гвардії Украї- ни. Саме в цій компетентності поєднуються теоретична й практична готовність до виконання професійної діяльнос- ті, а також суб’єктивні особливості фахівця, які забезпечують ефективність управлінської діяльності підрозділами. На основі аналізу наукових підходів щодо дослідження структури професійно-психологічної компетентності май- бутніх фахівців, професіограми командира підрозділу й особливостей військової діяльності в статті здійснено визна- чення структури й змісту професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії Украї- ни. Розглянуті основні компоненти, які входять до структури професійно-психологічної компетентності. До таких компонентів належать: мотиваційний компонент, в якому головне – це мотивація та відношення військовослужбовця до виконання професійної діяльності, потреба й бажання постійно розвиватися та здобувати нові знання, а також підвищувати свій професійний рівень; комунікативний компонент – це здатність встановлювати й налагоджувати, а також підтримувати взаємостосунки з іншими людьми; когнітивний компонент – це здатність критично й само- стійно мислити незалежно від ситуації; операційний компонент – це здатність адаптуватися до нових, навіть важких умов діяльності, а також володіння професійними знаннями, уміннями й навичками для успішного виконання професійних завдань; емоційно-вольовий компонент – це здатність військовослужбовця до самоконтролю, до самона- віювання задля досягнення поставленої мети, подолання сумнівів, страхів, несення відповідальності за свою діяльність і діяльність своїх підлеглих.

Посилання

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого (бакалаврського) рівня освіти / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/253-viyskove-upravlinnya-za-vidami-zbroynikh-sil-bakalavr.pdf.

Мачинська Н.І. Психологічна компетентність – необхідна складова професійної компетентності майбутніх фахівців. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. 2013. № 1. С. 125–130.

Єрмаков Т.І. Індивідуальне розуміння концепту «Я» як ключова компетентність особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2002. Вип. 6 (9). C. 200–207.

Цільмак О.М. Складові структури компетентностей. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2009. № 1–2. С. 128–134.

Орбан-Лембрик Л.Е. Комунікативний простір міжособистісних відносин. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2003. Вип. 4. С. 130–136.

Мілорадова Н.Е., Шевченко В.В. Компетентнісний підхід як методологічна основа дослідження професійної компетентності особистості. Габітус. 2020. № 16. С. 233–237.

Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва : Просвещение, 1996. 312 с.

Луцький О.Л. Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2013. 244 с.

Заїка Л.А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технологій імітаційного моделювання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 305 с.

Саврасова-Вьюн Т.О. Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів. Освітологічний дискус. 2015. № 2 (10). С. 241–254.

Горбатько К.М. Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2018. 249 с.

Вишпольська В.Ф. Зміст і структура професійної компетентності фахівця з міжнародних економічних відносин. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 1. С. 57–61.

Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. Москва : Логос, 1999. 392 с.

Протасов А.Н. Управление формированием профессиональной компетентности будущих офицеров : авториф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08. Саратов, 2007. 24 с.

Пенькова Н.Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службовобойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції : дис. … канд. психол. Наук : 19.00.09 ; Національна академія Національної гвардії України. Харків, 2015. 242 с.

Професіографія службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України : монографія / І.І. Приходько, Я.В. Мацегора, О.С. Колесніченко, Н.В. Юр’єва ; за заг. ред. проф. І.І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2021. 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12