АСПЕКТИ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.3

Ключові слова:

економічний вплив, адміністративний вплив, публічноуправлінський вплив, деструктивний вплив, конструктивний вплив, економічний розвиток та зростання, методи впливу, публічне управління

Анотація

У статті виокремлено аспекти прояву економічного впливу в публічному управлінні в зарубіжних та українських наукових розвідках, продемонстровано їх відмінність. В зарубіжних дослідженнях відзначається, що всі сфери, які підпадають під публічне управління характеризуються наявністю економічних впливів, до яких відносять: державні фінанси; систему планування; програмування та бюджетування; економічне планування; управління державними підприємствами тощо. Зроблено наголос, що формулювання та реалізація урядових планів і політики економічного розвитку містить оцінку економічних наслідків та масштабу економічного впливу. Визначено, що одним із аспектів економічного впливу в публічному управлінні є участь держави в економічному розвитку. В українських дослідженнях аспекти прояву еконо- мічного впливу в публічному управлінні розглядаються з різних позицій: площині механізмів державного регулювання економіки; використання різних способів впливу в процесі організації державного регулювання економіки на основі правових, адміністративних та економічних методів; інструментів державного впливу на об’єкт управління. Економічний вплив в державному управлінні розглядається в контексті формування та реалізації механізмів державного управління в окремих сферах. Виявлено вплив глобалізації на державне управління інвестиційним процесом, до складових якого віднесено деструктивний та конструктивний вплив рушійних сил на суспільний розвиток. Наголошено, що в межах економічної моделі виокремлюються внутрішні та зовнішні чинники впливів та зроблено наголос на відмінності їх розуміння у науковому вимірі. З’ясовано, що вплив якості публічного управління на економіку співвідносять з низкою теорій: публічного управління; суспільного вибору та політичної економії; державних витрат; нова інституціональна економічна теорія; теорія зростання; неокласична модель зростання; концепція «економіка впливу».

Посилання

Akimova, L.M. (2018). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu Ukrainy: analiz chynnykiv vplyvu, systematyzovanykh za okremymy sferamy yii rozvytku [Mechanism of state management of economic security of Ukraine: analysis of influencing factors, systematized by separate spheres and development.]. Aspekty publi chnoho upravlinnia – Aspects of public administration, 6-7 (1), 5-13. Retrieved from https://doi.org/10.15421/151833 [in Ukrainian].

Buhaitsov, S.G. (2019). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini: teoretyko-metodolohichni aspekty [The mechanism of state administration to ensure economic security in Ukraine: theoretical and methodological aspects]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. [Elektronnyi zhurnal] – Public administration: improvement and development. [Electronic journal], 2. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1385 [in Ukrainian].

Chechel, О.О. (2013). Pryntsypy ta mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Principles and mechanisms of state regulation of the economy]. Visnyk AMSU. Seriia: Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the Academy of Customs Affairs of Ukraine. Series: Public management and administration, 2 (9), 103-111. Retrieved from http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/388 [in Ukrainian].

Druzhynina, V.V. (2010). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia rynku pratsi: teoretychnyi aspect [The mechanism of state regulation of the labor market: theoretical aspect]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 4(4), 67-71. Retrieved from http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2010/VKNUES-2010-N4-Volume4.pdf#page=67 [in Ukrainian].

Kasych, А.О. (2016). Teoretychni aspekty vplyvu protsesiv detsentralizatsii na ekonomichnyi rozvytok derzhavy. [Theoretical aspects of the impact of decentralization processes on the economic development of the state]. Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky – Economic theory and history of economic thought, 8(182), 16-21. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2016_8_4 [in Ukrainian].

Klymenko, I.V. (2009). Vykorystannia instrumentiv menedzhmentu biznes-struktur dlia rozrobky i realizatsii stratehii elektronnoho vriaduvannia v Ukraini [The use of management tools of business structures for the development and implementation of the strategy of electronic implementation in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava: naukovo-praktychnyi zhurnal – Economy and the state: a scientific and practical journal, 7, 92-96 Retrieved from http://www.economy.in.ua/pdf/7_2009/23.pdf [in Ukrainian].

Larson, R. (2012). Public Administration and the Impact Economy. Management. Retrieved from https://management.org/blogs/social-enterprise/2012/02/13/public-administration-and-the-impact-economy/ [in English]

Martynenko, V.F. (2013). Derzhavne upravlinnia investytsiinym protsesom v Ukraini v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [State management of the investment process in Ukraine in the conditions of economic globalization]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia «Upravlinnia» – Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management: «Management» Series, 4, 41-50 [in Ukrainian].

Myronenko, M. Yu. (2012). Neobkhidnist derzhavnoho rehuliuvannia ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh [The need for state regulation of economic development in modern conditions]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency public administration, 32, 433-440. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_32_54 [in Ukrainian].

Pham, T.H., Hang Hoang T.T., Thalassinos El.I. & Le H.A. (2022). The Impact of Quality of Public Administration on Local Economic Growth in Vietnam. Journal of Risk Financial Managemant, 15(4), 1-13. Retrieved from https://doi.org/10.3390/jrfm15040158 [in English]

Prykhodchenko, L.L. (2009). Struktura mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia: vzaiemozviazok komponentiv ta faktory vplyvu na efektyvnist [The structure of the mechanism of public administration: the interrelationship of components and factors affecting effectiveness]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 105-112. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_2_14 [in Ukrainian].

Prykhodko, V.P. (2013). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu [Mechanism of state regulation and management of economic security]. Investments: practice and experience – Investments: practice and experience,15, 6-8 [in Ukrainian].

Semenova, А.Yu. (2012). Ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom: teoretykometodolohichnyi aspect [The economic mechanism of agricultural enterprise management: theoretical and methodological aspects]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 3, 186-190. Retrieved from https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/download/679/849 [in Ukrainian].

The Relationship Between Both Social Sciences. (2024). Public Administration and Economic. Retrieved from https://www.ifioque.com/career-workshop/management/relationship-btw-public_administration&economics#:~:text=A%20variety%20of%20areas%20covered,public%20enterprises%20%E2%80%94%20and%20the%20like [in English]

Yakobchuk, V.P., Khodakivskyi Е.І. & Lytvynchuk, І.L. (2017). Rol publichnoho upravlinnia u formuvanni novoi modeli derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [The role of public administration in the formation of a new model of state regulation of the economy]. Efektyvna ekonomika [Elektronnyi zhurnal]: zbirnykh naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu – Effective economy [Еlectronic journal]: collected scientific works of the Dniprovskoho State Agrarian and Economic University, 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ