ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.47

Ключові слова:

публічне управління, сфера охорони здоров’я, нормативно-правова база, держава, медичні послуги

Анотація

У статті наведено розв’язання актуального наукового завдання, пов’язаного із публічним управлінням в сфері охорони здоров’я та напрямками його покращення, та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Визначено, що публічне управління в галузі охорони здоров’я слід розглядати як взаємодію між державним, бізнесовим та громадським секторами з метою виконання цілей державної політики в галузі охорони здоров’я. Розглянуто основні завдання публічного управління в галузі охорони здоров’я. Відзначено, що публічне управління у сфері охорони здоров’я регулюється низкою законодавчих та нормативно-правових актів. Згадано Конституцію України, стаття 49 якої гарантує право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, Цивільний Кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та інші нормативні акти. Відмічено, що основу державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада України відповідно до чинного законодавства. Підкреслено, що на регіональному рівні система охорони здоров’я регулюється як законодавчими та нормативними актами, які мають загальнодержавне значення, так і підзаконними нормативними документами, які приймаються місцевими органами влади і стосуються підвідомчого їм регіону. Розглянуто цілі покращення публічного управління в сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано стратегічні напрями публічного управління у сфері охорони здоров’я. Підсумовано, що в українській системі охорони здоров’я наявний широкий спектр медичних послуг, які є доступними та відповідають основним потребам пацієнтів, і зазначено, що публічне управління в галузі охорони здоров’я України виконує важливу роль у втіленні внутрішньої політики держави, спрямованої на забезпечення доступної медичної допомоги всім громадянам країни. Підкреслено, що нові виклики визначають нові вимоги, які потрібно враховувати при розробці пропозицій щодо впровадження стратегічних напрямків покращення публічного управління в сфері охорони здоров’я.

Посилання

К арлаш В.В. Механізми державного регулювання охорони здоров’я населення України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Національний університет цивільного захисту України, Харків, 2020. С. 102.

Н іколюк, О., Бондар, В., Цвєткова, Н. Напрями удосконалення системи публічного управління розвитком у сфері охорони здоров’я України. Food Industry Economics. 2021.13(3). URL : https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2137

Ч урпій І.К., Мельник І.В., Чурпій Н.В. Теоретико-правові аспекти реформування системи охорони здоров’я. Art of Medicine. 1(13) січень – березень, 2020. С. 179–174.

Шевченко С.О., Бутковська Н.М. Особливості реформування системи охорони здоров’я України в умовах децентралізації. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС , 15.05.2020. С. 284–288.

Шелєміна Н. Особливості фінансування системи охорони здоров’я: вітчизняний та закордонний досвід. Економіка та суспільство. 2023. № 53. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-80

К онституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР . Дата оновлення 01.01.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 21.01.2024 р.)

Ц ивільний кодекс України: Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356

О снови законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2801-12#Text (дата звернення 21.01.2024 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ