ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.46

Ключові слова:

захист історико-культурної спадщини, публічне управління, війна, держава, державно-приватне партнерство

Анотація

У статті наведено розв’язання актуального наукового завдання, пов’язаного із особливостями публічного управління у сфері захисту історико-культурної спадщини України в умовах війни, проблемами його реалізації і напрямами його удосконалення та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Відзначено, що збереження історико-культурної спадщини України в умовах війни може відігравати ключову роль у сформуванні колективної самоповаги та національної єдності в українському суспільстві. Акцентовано увагу на важливості забезпечення органами публічного управління системності та координації дій у сфері збереження історико-культурної спадщини, стимулювання соціальної активності та надання підтримки цим ініціативам. Розглянуто поняття охорони культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини». Визначено, що органи публічного управління у сфері збереження історико-культурної спадщини в умовах війни керуються законами України, Конвенцією про охорону культурних цінностей на випадок збройного конфлікту та Протоколами до неї. Наголошено на необхідності вжиття додаткових заходів для забезпечення належної пам’ятко-охоронної діяльності у зв’язку із скороченням фінансування з державних та місцевих бюджетів на збереження в часи війни об’єктів історико-культурної спадщини. Обґрунтовано пріоритетні завдання публічного управління у сфері охорони історико-культурної спадщини, такі як ухвалення закону з чітким визначенням повноважень органів охорони історико-культурної спадщини, проведення інвентаризації її об’єктів, а також забезпечення доступності та наповнення електронного реєстру об’єктів історико-культурної спадщини. Акцентовано увагу на міжнародному досвіді публічного управління у сфері збереження історико-культурної спадщини та обґрунтовано можливості його впровадження в Україні. Підсумовано, що в умовах війни важливо розглядати дієвий підхід до збереження, захисту та відновлення пам’яток історії і культури на основі державно-приватного партнерства.

Посилання

А рхипова Є.О., Клевчук О.О. Державне регулювання у сфері охорони культурної спадщини України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13–14. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.51

В алевський О.Л. Актуальність розвитку державно-приватного партнерства у сфері культурної політики. Національний інститут стратегічних досліджень. 28.10.2020. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniyrozvitok/aktualnist-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi (Дата звернення: 20.01.2024).

К орчак Н.М. Антикорупційні цифрові рішення в сфері публічного управління та адміністрування та їх вплив на охорону культурної спадщини України. Наукові перспективи № 11(41) 2023. С. 166–180. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11(41)-

Л итвиненко О.М. Напрями вдосконалення правових та інституційних механізмів збереження культурної спадщини. Національний інститут стратегічних досліджень, 15.04.2020. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/napryami-vdoskonalennya-pravovikh-ta-instituciynikh-mekhanizmiv (Дата звернення: 20.01.2024).

.Мазур Т.В. Охорона культурної спадщини в Україні: історико- й теоретико-правове дослідження : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. Київ, 2021. 423 c.

П ідбережник Н.П. Роль неурядових організацій у збереженні історико-культурної спадщини України в умовах війни. Актуальні питання у сучасній науці. № 11(17) 2023. С. 413–425. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-

Ч орновол К. (2022) Війна за історію: як Україна захищає свою культурну спадщину від посягань Росії. Апостроф. TV. URL : https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/cultura/2022-06-27/voyna-za-istoriyu-kak-ukrainazaschischaetsvoe-kulturnoe-nasledie-ot-posyagatelstv-rossii/272822 (дата звернення: 17.01.2024).

П ро охорону культурної спадщини: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 39, ст. 333).

М ерзляк А.В., Огнарьов Є.С. Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 1 (17). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_4 (дата звернення: 19.01.2024)

Шостак В.М. Участь держави в культурних процесах: досвід США і України. Культурологія. 2018. № 1. С. 44–48.

К олісник Г.М. Зарубіжний досвід державного регулювання соціально-культурної сфери та його адаптація в У країні. Регіональна економіка. 2018. Випуск 1 (129). С. 144–147. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_1_27.(дата звернення: 19.01.2024)

П ро державно-приватне партнерство : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР ), 2010, № 40, ст. 524.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ