МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.45

Ключові слова:

цифровізація, публічне управління, механізм, цифрове врядування, цифрова трансформація

Анотація

У статті досліджено сутність механізмів публічного управління в контексті цифровізації. Актуальність обумовлено стратегічним вектором розвитку України, як сучасної, цифрової, інноваційної економіки, що в свою чергу вимагає оптимізації базових понять з урахуванням специфіки сьогодення і поставлених завдань розвитку. Метою статті є систематизація поглядів на поняття «механізм публічного управління» та розкриття основних його компонентів в умовах цифровізації. Узагальнено існуючі підходи до розгляду механізмів публічного управління в сучасних наукових публікаціях. Підтверджено, що дана тема не знаходить широкого висвітлення у працях вітчизняних дослідників, в зарубіжній літературі увага на тлумаченні даного терміну не зосереджується. Уточнено, що «механізм публічного управління» є системною категорією, що об’єднує функції, принципи, методи й інструменти публічного управління задля досягнення поставлених цілей. Простежено процес переходу від ери «Нового публічного управління» (New Public Management, NPM) до Ери цифрового урядування (Digital Era Governance, DEG). Розкрито специфіку компонентів механізму публічного управління в умовах цифровізації. Досліджено, що загальні функції управління є незмінними при переході від однієї ери до іншої, але цифровізація видозмінює самі інструменти їх реалізації, зокрема це можна відстежити на прикладі комунікаційної, контрольної та функції прийняття рішень. Доведено, що розширюється практика застосування більш гнучких та ліберальних методів, які поступаються командно-адміністративним. Систематизовано принципи публічного управління, актуальні для цифрового врядування, запропоновано розширити їх перелік принципом безпеки даних. Узагальнено інструменти публічного управління з врахуванням специфіки цифровізації й обґрунтовано необхідні компоненти забезпечення їх ефективного застосування. Запропоновано пріоритети подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення цифрового врядування. Зроблено висновок, що механізми публічного управління в умовах цифровізації перебувають під впливом трансформації, що проявляється в адаптації їх компонентів (принципів, функцій, методів й інструментів) до реалій цифрового врядування.

Посилання

І саєнко І. А. Європейські підходи до функціонування механізмів публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 5. С. 114–117. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_5_32 (дата звернення: 06.02.2024).

Б ілик О. І., Лукашевська У. Т. Сутність, значення та розвиток публічного механізму. Економіка і суспільство. 2017. Випуск №12. С. 177–180.

Н еділько А. І. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм публічного управління». Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_2_8 (дата звернення: 06.02.2024).

З има І. Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15, серп. С. 85–89.

Р адчук Т. М. Класифікація механізмів публічного управління інноваційним розвиток економіки. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. Вип. 19. С. 124–127.

В оронятніков О. О. Поняття механізму публічного адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. С. 235–237.

К уйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2018. № 1. С. 5–10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_3 (дата звернення: 06.02.2024).

Т одощак О. В., Фролова Ю. І. Оптимізація методів публічного адміністрування в умовах цифровізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Т. 2, № 76. С. 79–84. URL : https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.13 (дата звернення: 22.01.2024).

Шестаковська Т. Л. Аналіз тенденцій та викликів впливу цифрових технологій на публічне управління. Economic synergy. 2023. № 2. С. 8–22. URL : https://doi.org/10.53920/es-2023-2-1 (дата звернення: 28.01.2024).

Т лумачний словник української мови. URL : https://slovnyk.ua/ (дата звернення: 28.01.2024).

C ambridge dictionary. URL : https://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 28.01.2024).

V ocabulary.com. URL : https://www.vocabulary.com/ (дата звернення: 28.01.2024).

П ублічне управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ , 2018. 224 с.

Е нциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ , 2010. 820 с.

Шпекторенко І. В. Методологія публічного управління: системний підхід. Навчальний посібник. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка». 2022. 161 с.

Dictionary of Public Administration / ed. by Irena Bačlija Brajnik. 2022. 74 p. URL : https://doi.org/10.51936/978-961-295-026-2 (дата звернення: 17.01.2024).

Dictionary of Public Administration / ed. by Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek. Lodz, 2018. 264 p. URL : https://www.nist.gov.pl/downloadfile/2580 (дата звернення: 06.02.2024).

Drechsler W. The Rise and Demise of the New Public Management. 2005. URL : http://www.ellerman.org/Davids-Stuff/Dev-Theory/PAER%20issue%20no.%2033-DE.pdf (дата звернення: 06.02.2024).

Dunleavy P. New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. 2005. Т. 16, № 3. С. 467–494. URL : https://doi.org/10.1093/jopart/mui057 (дата звернення: 18.01.2024).

В довиченко О. М. Застосування методів публічного адміністрування в сучасних умовах: теоретичні та практичні аспекти. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 124–132. URL : https://doi.org/10.32850/sulj.2022.3.20 (дата звернення: 22.01.2024).

WINWIN. Глобальна інноваційна візія України. URL : https://winwin.gov.ua/ (дата звернення: 28.01.2024).

Europe's Digital Decade. Shaping Europe’s digital future. URL : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade (дата звернення: 13.12.2023).

У Дії буде доступна революційна послуга перереєстрації авто. URL : https://diia.gov.ua/news/u-dii-budedostupna-revoliutsiina-posluha-perereiestratsii-avto-kupyty-chy-prodaty-avtomobil-mozhna-bude-v-kilka-klikivdoluchaitesia-do-beta-testu (дата звернення: 28.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ