НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.37

Ключові слова:

персонал, місцеве самоврядування, нормативно-правове регулювання, публічне управління, компетентнісний підхід

Анотація

У статті наведено розв’язання актуального наукового завдання, пов’язаного із нормативно-правовим регулюванням формування персоналу місцевого самоврядування, та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Відзначено, що підвищення ефективності діяльності персоналу є одним із найактуальніших аспектів формування та функціонування публічної служби, тому важливим чинником політики держави в сучасних умовах якраз і виступає ефективне управління персоналом в органах місцевого самоврядування. В статті розглянуто нормативно-правове регулювання формування персоналу місцевого самоврядування в Україні, яке на даний час регулюється низкою відповідних законодавчих актів, а також національних та міжнародних правових документів. Окремо акцентовано увагу на використанні потенціалу персоналу місцевого самоврядування та на важливих чинниках його формування відповідно до діючого законодавства. Здійснено аналіз діючих норм Конституції України та Закону України «Про державну службу», відповідно до яких відбувається формування персоналу місцевого самоврядування. Розглянуто роль компетентнісного підходу у процесі формування персоналу місцевого самоврядування на основі Закону України «Про державну службу». Відзначено, що покращення нормативно-правового регулювання формування персоналу місцевого самоврядування свідчить про потребу прийняття спеціалізованих законів, які спрямовані на врегулювання питань у досліджуваній сфері. Акцентовано увагу на проблемах, які існують у сфері управління персоналом в органах місцевого самоврядування на даний час і які потребують свого вирішення. Визначено напрями підвищення ефективності формування персоналу місцевого самоврядування та підкреслено, що вони сприятимуть підвищенню результатів формування персоналу місцевого самоврядування та покращенню його діяльності в сучасних умовах. Підсумовано, що у процесі формування персоналу у місцевому самоврядуванні України слід створити усі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців.

Посилання

Антонова Л., Козлова Л. Професіоналізація державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування як напрям реалізації теорії лідерства в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf. (дата звернення 19.01.2024)

Гончарук Н. Пріоритетні напрями вдосконалення управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8, № 6. С. 37–48.

Грабчев Д.С. Механізм управління персоналом в органах публічної влади : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2020. 11 с.

Івашова Л.М. Професіоналізація як інструмент управління персоналом публічної служби. Публічне управління та митне адміністрування. 2021. № 4 (31). С. 52–58.

Іщенко М.І., Міщук Є.В., Ільченко В.О., Шаповал О.В. Удосконалення формування стилю керівництва організацією (на прикладі публічної служби). Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 12–18.

Міщук Є.В. Роль керівника публічної служби в управлінні персоналом: маркетинговий підхід у публічному адмініструванні / Є.В. Міщук, В.С. Адамовська. Публічне управління та митне адміністрування, № 4 (35), 2022. С. 92–97.

Жовнірчик Я.Ф. Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 102–107.

Пархоменко-Куцевіл О.І. Теоретико-методологічні засади упровадження інноваційних методів управління персоналом державної служби України. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2010-1/doc/3/02.pdf. (дата звернення 19.01.2024)

Конституція України / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889 / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 2 травня 2023 року № 3077-IX. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/ t233077?an=1004&ed=2023_05_02

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ