ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.36

Ключові слова:

місцеве самоврядування, реформування, публічне управління, децентралізація, реформа місцевого самоврядування

Анотація

У статті досліджено процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні в сучасних умовах. Розглянуто нормативні акти, на основі яких здійснювалося реформування системи місцевого самоврядування в розвинених європейських країнах, зважаючи на можливість кращої оцінки специфіки вітчизняних реалій у досліджуваній сфері. Визначено чинники, які впливали на реформування місцевого самоврядування в європейських країнах та реалізацію у них децентралізаційних процедур. З’ясовано, що зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування говорить про те, що на основі комплексних і складних перетворень у системі суспільних відносин децентралізаційні процеси стали достатньо дієвими для країн перехідного періоду. Сформульовано особливості реформування системи місцевого самоврядування в Україні із врахуванням дії воєнного стану на її території та існуванням низки причин розпочатої реформи. Відмічено, що органи місцевого самоврядування української держави сьогодні мають перед собою ряд важливих завдань, починаючи від розробки стратегії розвитку території і закінчуючи забезпеченням надання високоякісних послуг та зростанням добробуту кожного мешканця. Підкреслено, що у багатьох розвинених країнах вирішення проблеми створення належної матеріальної основи місцевого самоврядування включає розвиток ефективного співробітництва між окремими громадами. Зауважено, що громадяни України мають можливість реалізації широкого спектру своїх конституційних прав, ефективна реалізація яких вимагає активної роботи органів місцевого самоврядування. Підсумовано, що для її вдосконалення необхідно провести перерозподіл повноважень між різними видами публічної влади, а також між різними територіальними рівнями. Поставлено акцент на тому, що в основі реформування системи місцевого самоврядування в Україні повинні лежати норми і принципи Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої парламентом України 15 липня 1997 року. Визначено очікувані результати реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

Посилання

К райник О., Федорчак О. Фінансування розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 2 (43), 2022. С. 118–125.

Л исяк Л.В., Качула С.В. Фінансове забезпечення розвитку територій в умовах децентралізації. Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31.10. 2020 року). Харків. 2020. С. 147–149.

М амонова В.В. Реформування місцевого самоврядування та територіальний устрій: виклики сьогодення. Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 3 груд. 2018 р. – 14 січ. 2019 р.). Київ : РВВ НУБ іП України, 2019. С. 18–20.

П ігуль Н.Г., Люта О.В. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. С. 684–688.

Р оманюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування : монографія. Київ : НАДУ , 2018. 216с.

Є вропейська хартія місцевого самоврядування: Офіційний переклад від 15.07.1997. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення 12.01.2024)

З агальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. Голос України. 10.12.2008. №236. URL : http://www.golos.com.ua/article/178578. (дата звернення 12.01.2024)

К онгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи : Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL : https://mfa. gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/rada-yevropi/kongres-miscevih-i-regionalnih-vlad-radiyevropi.(дата звернення 12.01.2024)

К онституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР . Дата оновлення 01.01.2020р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 12.01.2024)

П ро місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР . Дата оновлення 17.06.2022 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 12.01.2024)

П ро схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в У країні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення 12.01.2024)

Р озпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019–2021 роки» від 23 січня 2019р. № 77-р. URL : http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-р (дата звернення 12.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ