МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІННІ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.35

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, місцеве самоврядування, охорона здоров’я, надзвичайні ситуації, методи дослідження, війна

Анотація

У статті висвітлюються результати дослідження методологічних аспектів визначення ролі органів місцевого самоврядування в управлінні надзвичайними ситуаціями у сфері охорони здоров’я. Розробка та апробація ефективної моделі місцевого самоврядування в Україні з урахуванням ретроспективного досвіду та сучасних політичних, правових та соціально-економічних чинників є важливим напрямком наукових досліджень. Встановлено, що незважаючи на різноманіття теоретико-методологічних підходів щодо дослідження категорії «місцеве самоврядування» та його місця в системі державного управління, питання методології дослідження ролі органів місцевого самоврядування в управлінні надзвичайними ситуаціями у сфері охорони здоров’я не втрачає своєї актуальності. В роботі обґрунтовано наукові підходи до методології вивчення феномену «місцеве самоврядування» та його місця в системі публічного управління медичною сферою. Охарактеризовано набір філософських, загальнонаукових та спеціальних галузевих методів наукового пізнання. Їх застосування забезпечує фундаментальний підхід до визначення ролі місцевої влади в системі управління надзвичайними ситуаціями у сфері охорони здоров’я. Виокремлено найбільш актуальні методи, що формують теоретичну базу реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. Доведено, що системний метод управління є основою антикризового управління в медичній сфері. Акцентовано, що побудова на рівні органів місцевого самоврядування сучасної та ефективної системи управління надзвичайними ситуаціями у сфері охорони здоров’я має ґрунтуватись на використанні інтегрованого наукового підходу. В умовах воєнного стану такий підхід дозволяє державі гарантувати якісне, безпечне та доступне на рівні територіальних громад медичне забезпечення цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України. Комплексність теоретико-методологічної бази забезпечує об’єктивність і повноту вивчення національної моделі місцевого самоврядування як форми організації місцевої влади. Також це сприяє вибору оптимального набору механізмів реалізації управлінської функції місцевої влади у кризових та складних ситуаціях, які перманентно виникають у сфері охорони здоров’я.

Посилання

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 03.08.2023, № 280/97-ВР . URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про запровадження воєнного стану в Україні : указ Президента України № 64/2022. URL : https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Криничко Л.Р. Теорія та методологія державного управління в сфері охорони здоров’я: монографія. Житомир. Вид. О.О. Євенок, 2020. 348 с.

Мельник О.А. Методологія дослідження системи органів місцевого самоврядування України у механізмі демократичної держави: теоретико-науковий вимір. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 3. С. 55–63.

Ольшанський О. В. Інституційний ресурс місцевого самоврядування: співвідношення ключових понять. Теорія та практика державного управління. 2020. Вип. 4 (71). С. 131–138. URL : https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295677 (дата звернення: 15.11.2023).

Андронов В. А., Домбровська С. М., Лєрмонтова Ю. О., Труш О. О. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні : монографія. Х., 2015. 210 с.

Дудка В.В. Розвиток державного управління охороною здоров’я України на місцевому рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / В.В. Дудка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2013. 20 c.

Терент’єва А.В. Державне управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук держ. упр. спец. 25.00.02. Київ, 2010.

Торбас О.М. Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук держ. упр. спец. 25.00.04. Київ, 2012.

Мавпяча віспа: що таке НС у сфері охорони здоров’я. URL : https://www.dw.com/uk/mavpiacha-vispa-shchotake-nadzvychaina-sytuatsiia-u-sferi-okhorony-zdorovia/a-62604608

Khozhylo et al. Local selfgovernment in the focus of the medical reform in Ukraine: analysis of powers. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM). 2020.2 (15). Vol. 15. Iss. 2. URL : https://www.jstor.org/stable/26915288?seq=1

Епідемія холери в Одесі. URL : http://surl.li/huwmr

Тимчасові заходи у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України : Наказ МОЗ України від 24.02.2022 № 374. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0374282-22#n11

Про систему громадського здоров’я : Закон України від 6 вересня 2022 року № 2573. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2573-20#Text

Баймуратов М. О. Муніципальна реформа в Україні з позиції теорії сучасного муніципалізму: у пошуках доктринального. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. С. 3-8.

Шумовська К. Е. Методологія дослідження місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=384

Лелеченко А.П., Васильєва О.І., Куйбіда В.С. та ін. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. К. : 2017. 110 с.

Петровський П. М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління : навч. посіб. Львів : ЛРІДУ НАДУ , 2015. 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ