УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.30

Ключові слова:

органи публічної влади, громадські формування, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, механізм взаємодії, адміністративно-територіальна реформа

Анотація

У статті розглянуто організаційно-правовий механізм взаємодії органів публічної влади (органів державної влади, органів місцевого самоврядування та ін.) в сучасних умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні. Визначено, що у процесі побудови правової, демократичної, соціальної держави для формування та реалізації загальнодержавної, регіональної та місцевої політики пріоритетним є розробки дієвих механізмів участі громадян та їх об’єднань. Проведено дослідження термінології з обраної теми та зроблено висновок, що вітчизняному законодавству бракує формально визначених дефініцій (органи публічної влади, інститути громадянського суспільства, громадські формування), тому сформульовані пропозиції для вдосконалення відповідного законодавства. Доведено, що взаємодія органів публічної влади та громадських формувань з боку органів носить публічноправовий, а з боку громадських формувань – приватноправовий характер. Створення та реалізація механізму взаємодії органів публічної влади та громадських формувань в умовах адміністративно-територіальної реформи має спрямовуватися для підвищення ефективності управління через встановлення балансу щодо місця та ролі держави і громадянського суспільства шляхом спрощення процесу взаємодії між ними, мінімізації бюрократизованості, корумпованості існуючих засобів і процедур, базуватися на принципі антропоцентризму, що передбачає спрямованість на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян. Запропоновані напрями вдосконалення організаційно-правового механізму взаємодії органів публічної влади та громадських формувань в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні, що передбачають налагодження постійного обміну інформацією, створення спеціальних комісій, рад або робочих груп при розробці нормативно-правових актів, планування та проведення консультацій з представниками громадських формувань для обговорення питань загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів тощо.

Посилання

Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 540 с.

Савчин М. В. Організація та форми публічної влади. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/529/9/9_public%20power.ppt

Стукан Т. М. Публічна влада: характеристика, ознаки та форми прояву. Публічне управління та митне адміністрування. 2021. № 4 (31). С. 36–41.

Словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 5. 732 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР . Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Редакція 01.01.2020.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VІІ . Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12. Редакція від 01.01.2024.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-ІІ . Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. Ст. 118. Редакція від 26.12.2023.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань : Закон У країни від 15.06.2003 р. № 755-ІV . Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст. 263. Редакція від 01.01.2024.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527. Редакція від 31.03.2023.

Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ . Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. Ст. 504. (втратив чинність з 10.01.2013).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення 25.01.2024).

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIІІ . Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 25.01.2024).

Жерар Марку. Нові українські законопроекти, що впроваджують територіальну реформу і реформу місцевого самоврядування, осінь 2015 р. Експертна оцінка Ради Європи. Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки. Збірник матеріалів та документів / За ред. М. Пухтинського, О. В ласенка. Київ: Атіка, 2017. С. 551–589.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30