ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНОЇ КРЕАТИВНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.20

Ключові слова:

креативність, творчість, креативне мислення, креативні здібності, креативна особистість, креативні якості, юнацький вік

Анотація

Наукова стаття присвячена вивченню психологічних чинників, що впливають на прояв креативності в юнацькому віці. У роботі проаналізовано різні аспекти поняття креативності, її основні характеристики та важливість для розвитку особистості. Констатовано, що за сучасними психологічними теоріями, креативність є складною інтегральною структурою, яка включає в себе як когнітивні, так і не когнітивні особистісні компоненти. Ці компоненти взаємодіють між собою і впливають на рівень розвитку креативності, але можуть функціонувати окремо один від одного. Також узагальнено основні концепції, що стосуються психологічних чинників прояву креативності в юнацькому віці. В статті визначено такі фактори, як творчі здібності, творче середовище, соціокультурні особливості, творча мотивація, рівень інтелекту, вікові особливості, досвід, час, інтенсивне емоційне переживання та підсвідомі процеси (інтуїція), які впливають на прояв креативності в юнацькому віці. Встановлено, що креативність є складною та багатогранною складовою людської особистості, яка безумовно взаємопов’язана з іншими аспектами індивідуальності, включаючи здатність до пізнання та розвитку особистісних рис. Зазначено, що в юнацькому віці творчість набуває поштовху завдяки зростанню суб’єктивних переживань та створенню особливого світу. У цьому віці молоді люди здатні більш глибоко відчувати та розуміти себе, виявляють творчу сміливість і бажання виразити свою унікальність. Відповідно, вони стикаються з новими викликами, що стимулюють їх до пошуку нових форм самовираження, самореалізації, самопрояву та здійснення творчих задумів. Розуміємо, що ці напрацювання можуть стати предметом подальших наукових пошуків. Зважаючи, на результати дослідження вважаємо за доцільне проведення емпіричного дослідження психологічних чинників, які пов’язані з розвитком креативних форм мислення в юнацькому віці, що дозволить з’ясувати особливості прояву креативності в цьому віковому періоді, розробити та впровадити ефективну систему психолого-педагогічних заходів з розвитку креативності в юнаків.

Посилання

Гриненко І.В. Технологія креативного багаторівневого кодування інформації та її застосування у навчанні студентів гуманітарного профілю. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ , 2006. № 4. C. 211–217.

Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. Ґенеза поняття «креативна компетентність» у контексті психолого-педагогічних досліджень. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2017. Вип. 58. С. 3–14.

Клименко В. В. Механізм творчості: чи можна його розвивати. Київ : «Шкільний світ», 2001. 96 с.

Клименко В.В. Механізм творчості: функціональні дефекти, компенсація, норма. Вісник Київського міжнародного ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Психологічні науки. Київ : Правові джерела, 2002. Вип. 1. С. 173–185.

Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару, 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.]. Ч.1. Нац. акад. пед. наук України; редкол. : В. Г. Кремень, В. І. Луговий, та ін. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. 370 с.

Кривопишина О.А. Психологія літературної творчості в юності: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2010. 443 с.

Кучерявий І.Т., Клепіков О.І. Творчість-основа розвитку потенційних джерел особистості : навчальний посібник. К.: Вища школа, 2000. 342 с.

Левицька В.А., Кикіньова Л. М. Формування креативності засобами мистецтва як об’єкт дослідження в зарубіжних літературних джерелах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ , 2019. Вип. 65. 140 с. Т. 1. С. 49–52.

Литовченко О. В. Специфіка мотивації творчої особистості підлітка (теоретичний аспект). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 12. Кн. 1. С. 265–271.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. Т.1. Київ : Форум, 2002. 319 с.

Моляко В.О. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія. АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, лаб. психології творчості. Київ : Пед. думка, 2008. 207 c.

Павлюх В.В. Розвиток креативності в учнів різного віку: навч.-метод. посіб. КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 2023. 72 с.

Платонов К. О. Теоретико-концептуальні підходи до проблеми обдарованості й креативності. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога. Київ, 1998. С. 19–26.

Пов’якель Н. І., Розова Т. Практична психологія креативності: Навчальний посібник (для студентів психологічних спеціальностей). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 321 с.

Токарева Н.М., Шамне А.В. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів). Київ, 2017. 548 с.

Barron F. Creativity, intelligence and personality. Ann. Rev. of Psyhol. 1981. V. 32. P. 439-476.

Bono de E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. NY: Harper Colophon, 2015. 300 р.

Guilford J. P. New frontiers of testing in the discovery and development of human talent. Seventh Annual Western Regional Conference on Testing Problems. Los Angeles, 1958. P. 20-32.

Dimitrova-Burlayenko S.D. Development of the creative potential of the personality as a basis for the creative competence formation in the learning process at technical university. Socialne a psychologicke aspety globalneho thru prace. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Technical University of Kosice. Koŝice, 2018. Р. 284–289.

Taylor C.W. Various approaches and definitions of creativity. The nature of creativity. Cambridgе : Cambridge University Press, 1988. P. 99–124.

Torrance E. P., Tardif T., Sternberg R. (eds.) The nature of creativity as manifest in hetesting. The nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press, 1988. P. 43–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30