ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.8

Ключові слова:

розвиток, інститут, державно-службові відносини, службові відносини, місцеве самоврядування, аналіз, діагностика, законодавче вдосконалення, інституційна структура, інновації, технології, залучення громади

Анотація

Автором досліджено та розглянуто основні етапи розвитку інституту державно-службових та службових відносин у сфері місцевого самоврядування. Визначено, що за допомогою аналізу та діагностики ключові аспекти неефективності та виявлено проблеми, що потребують уваги. Законодавче вдосконалення розглянуто, як важливий етап у покращенні сучасного уряду, а створення та оптимізація інституційної структури визначені як основні кроки до забезпечення ефективного функціонування. З’ясовано, що впровадження інноваційних технологій це ключовий компонент для модернізації інституту, що спрощує взаємодію та підвищує доступність. Залучення громади розглянуто як стратегічний етап для створення відкритого та відповідального уряду, де активна участь громадян стає основою для прийняття рішень та контролю за їх виконанням. Підкреслено, що розвиток інституту державно-службових відносин та службових відносин у сфері місцевого самоврядування є невід’ємною частиною конструкції ефективного та відкритого уряду. Крім того, що цей шлях не лише підвищує ефективність управління, але й робить його гнучким та адаптованим до сучасних змін. Впровадження інновацій та залучення громади роблять крок до побудови партнерства між владою та громадою, створюючи фундамент для стійкого, відкритого та успішного уряду. Висвітлено глибокий аналіз та високий рівень розуміння всіх аспектів розвитку інституту, що сприяє подальшому вдосконаленню управлінських процесів та сприяє створенню сучасної та ефективної системи управління в інтересах громади.

Посилання

Галай В. Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України. Актуальні проблеми правознавства. № 2(18), 2019 р. С. 33–38.

Дєгтяр О. А. Державна служба: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання. Публічне управління та адміністрування. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМ Г ім. О. М. Бекетова, 2019 р. С. 128

Іванов Є. В. Історія зародження та розвитку державної служби Україні в контексті викликів сьогодення. Теорія та історія публічного управління. № 2, 2021 р. URL :http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/4.pf

Липовська Н. А. Публічно-службові відносини в системі демократичного врядування. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. № 1, 2023 р.

Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні : підручник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018 р. С. 312. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/199400191.pdf

Пайда Ю. Ю. Сутність та специфіка співвідношення органів публічної адміністрації з іншими галузями права. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. № 1, 2021 р. URL : https://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/14.pdf

Серьогін С. М., Липовська Н. А., Бородін Є. І. Публічна служба. Дніпро. ГРАНІ , 2019 р. С. 384. URL : https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/162886/2019_9_Publichna_sluzhba_2_2019.pdf?sequence=1.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України, № 280/97-ВР , 21.05.1997. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-%D0%B2%D1%80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30