УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: ПРОЦЕСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І КРАЩІ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.6

Ключові слова:

публічне управління, місцеве самоврядування, управління, проєкт, програма, портфель, місто, стратегія, стратегічне планування, місцевий розвиток

Анотація

У статті визначено, що забезпечення стійкості територій і громад в період воєнного стану та успішність повоєнного відновлення України актуалізує потребу поширення підходу управління проєктами, програмами та їх портфелями (Project, Program, and Portfolio Management), де управління портфелем розуміється як відбір, визначення пріоритетів та контроль програм і проєктів відповідно до стратегічних цілей та спроможності їх реалізації. Проєктна діяльність у сфері розвитку великого промислового міста передбачає досягнення поставлених перед органами місцевого самоврядування міста цілей та реалізацію наданих ним повноважень з використанням наявних ресурсів, при забезпеченні оптимізації управлінських витрат, мінімізації впливу ризиків та підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, органів самоорганізації населення та громадян з питань реалізації проєкту. До завдань офісу управління проєктами належать: розроблення і поширення методології управління проєктами в виконавчому комітеті міської ради та в інших організаціях територіальної громади; надання консультативної підтримки проєктним менеджерам і командам проєктів; визначення стандартів та норм управління проєктами; забезпечення доступу до інформації та інструментів для планування, виконання та моніторингу проєктів; визначення і контроль ключових показників ефективності проєктів та порівняння їх з поставленими цілями; управління ресурсами, в тому числі людськими, фінансовими та матеріальними ресурсами, необхідними для реалізації проєктів. Цифрове управління проєктами із використанням інструментів Microsoft (Microsoft Office 365; Microsoft Teams; Microsoft Project; Microsoft Power BI; Microsoft Planner) допомагає підвищити продуктивність та ефективність команди проєкту, спрощує процес управління та підвищує якість виконання робіт, знижуючи ризики невиконання обмежень проєкту за строками та бюджетом. Апробований програмний комплекс може бути також доповнений інструментами Microsoft Dynamics 365 Business Central та Microsoft Viva Goals задля забезпечення гнучкості (agile), що дозволить кожній команді проєкту швидко адаптуватися та впроваджувати інновації.

Посилання

Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М . С ерьогіна, І. А . Чикаренко. Дніпро: ДРІДУ НАДУ , 2018. 292 с.

Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / за заг. та наук. ред. С. М . С ерьогіна, Ю. П . Шарова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ , 2016. 276 с.

Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / за заг. та наук. ред. І. А . Ч икаренко, Т. В . М аматової. Дніпро: ДРІДУ НАДУ , 2021. 162 с.

Меліхова Т.Л. Великі міста України в індустріальну епоху. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9 / 908. С. 908–914.

Бабаєв В. М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти : монографія. Харків : ХНАМ Г, 2010. 307 с.

Florida R . New urban crisis: gentrification, housing bubbles, growing inequality, and what we can do about it. Oneworld Publications, 2017. 368 р.

Bianchini F . Reflections on the origins, interpretations and development of the creative city idea. Cities and creativity from the renaissance to the present. 2017. P. 23–42. URL : https://doi.org/10.4324/9781315167046-2.

Андрієнко А. О. Упровадження концепції «Smart City» в управління великими містами України : монографія. Вінниця, Україна : ГО «Європейська наукова платформа», 2023. 196 с. DOI: https://doi.org/10.36074/Andriienkomonograph.2023.

Gracias J. S., Parnell G. S., Specking E., Pohl E. A., Buchanan R . Smart Citiesn – A Structured Literature Review. Smart Cities. 2023. Vol. 6. P. 1719–1743. https://doi.org/10.3390/smartcities6040080.

Єгорченков О . В ., Катаєва Є . Ю., Хлевна Ю. Л . Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. Т. 1. № 4. С. 119–125. URL : http://dx.doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162814.

Morozov V. V. Model development and portfolio management project construction corporations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2011. Т. 1. № 6(49). С. 8–10. URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2371/2173

Martinsuo M. Project portfolio management in practice and in context. International Journal of Project Management. 2013. Vol. 31. Iss. 6. P. 794-803. URL : https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.10.013

Rach V ., Rossoshanska O ., Medvedieva O ., Yevdokymova A. System Modeling of Development of Innovative Project-Oriented Enterprises. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 1. C. 105–131. URL : https://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-09

Хрутьба В. О., Медведєва О. M., Євдокімова A. В. Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактор формування портфелю проектів розвитку соціально-економічних систем (на прикладі екологічних проектів). Управління проектами, системний аналіз та логістика. 2012. № 10. С. 285–292.

Rach V ., Abdulkadir K ., Medvedieva O ., Biriukov O ., Rossoshanska O . Construction of a portfolio formation method by configuring projectcandidates based on flow characteristics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020, V. 1. № 3 (103). Р. 47–61. URL : http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193935.

Стародуб Ю. П., Гаврись А. П. Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплень. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2016. № 13. С. 70–78. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2016_13_11.

Carvalho M. M. de, Lopes P. V. B. V. L., Marzagão D. S. L. Project portfolio management: trends and contributions of literature. Gestão & Produção. 2013. Vol. 20. № 2. Р. 433–454. URL : https://doi.org/10.1590/s0104-530x2013000200013.

Clegg S., Killen C. P., Biesenthal C., Sankaran S. Practices, projects and portfolios: Current research trends and new directions. International Journal of Project Management. 2018. Vol. 36. № 5. P. 762–772. URL : https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.03.008

Матричне управління портфелями проєктів і программ : навч. посіб. / Тесля Ю., Латишева Т., Єгорченков О., Хлевна Ю., Катаєва Є. ; М-во освіти і науки України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. Черкаси : ЧДТУ , 2022. 119 с.

Удод Є . Г. Формування регіональної системи підтримки проєктів місцевого розвитку : автореф. дис. …канд. наук з держ. упр.: 25.00.04. Дніпро: ДРІДУ , 2020. 20 c.

ISO 18091:2019. Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government. URL : https://www.iso.org/standard/72808.html.

Про затвердження Положення про організацію проєктної діяльності : Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради від 19.01.2022 № 18. URL : https://kr.gov.ua/normativno_pravovi_akti.

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів : (ISO 9000:2015, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9000:2007 ; надано чинності 2016–07–01. Київ: ДП «УкрНДНЦ », 2016. V, 45 с.

ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги : (ISO 9001:2015, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9001:2009 ; надано чинності 2016–07–01. Київ: ДП «УкрНДНЦ », 2016. IХ, 22 с.

ISO 10006:2017 – Guidelines for quality management in projects. URL : https://www.iso.org/ru/standard/70376.html.

ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines. URL : https://www.iso.org/standard/65694.html.

КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу». URL : https://www.facebook.com/irm.kr.ua/.

Microsoft Dynamics 365: Stay agile. Do more with less. Microsoft : website. 2023. URL : https://dynamics.microsoft.com/en-us/.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) and The Standard for Project Management. Project Management Institute, Inc. ; Sevens Edition, 2021. 368 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ