ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.25

Ключові слова:

публічне управління, регіональний рівень, фізична культура та спорт, проєктно-орієнтований підхід, управління проєктами, стандарти, розвиток, стратегія, програма, портфель проєктів

Анотація

У статті обґрунтовується доцільність використання проєктно-орієнтованого підходу до управління розвитком фізичної культури і спорту на регіональному рівні, для чого висунуто гіпотезу, що підвищення ефективності та результативності сучасного публічного управління розвитком фізичної культури та спорту на регіональному рівні можливо на засадах імплементації до діяльності органів публічного управління методології управління проєктами, заснованої на стандартах ISO, PMBOK та P2M, з одночасним використанням концепції проєктно-орієнтованого управління (або управління на основі проєктів – Management by Рroject), яка передбачає здійснення публічноуправлінської діяльності з реалізації сукупності (портфелю) проєктів з послідовним (або паралельним) керівництвом ними у міру переходу від одного проєкту до іншого. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат предметної сфери дослідження, а саме: дістало подальшого розвитку тлумачення поняття «методологія управління проєктами розвитку фізичної культури та спорту», сформульовано авторські дефініції понять «проектно-орієнтований підхід до управління у сфері фізичної культури та спорту», «проєкт розвитку фізичної культури та спорту на регіональному рівні», «програма розвитку фізичної культури та спорту на регіональному рівні», «портфель проєктів з розвитку фізичної культури та спорту на регіональному рівні», на базі чого обґрунтовано принципи успішної реалізації проєктно-орієнтованого підходу до управління розвитком фізичної культури й спорту на регіональному рівні, до яких, зокрема, віднесено забезпечення комплексного впорядкованого та програмованого переходу від ситуації «без проєкту» до бажаної ситуації; відповідність цілям стратегії регіонального розвитку, визначеним як пріоритетні в конкретному регіоні, а також іншим програмно-цільовим документам вищого рівня, зокрема галузевої спрямованості; орієнтація на результативність та ефективність; впливовість та орієнтація на перспективу; синергетичний ефект. Зроблено висновок, що використання проєктно-орієнтованого підходу до управління розвитком фізичної культури та спорту на регіональному рівні буде сприяти удосконаленню діяльності органів публічного управління, наслідками якої має бути отримання суспільної цінності та задоволення колективних потреб (як цільових груп, так і кожного охочого мешканця регіону) у створенні належних умов для занять фізичною культурою та спортом на рівні кращих вітчизняних та міжнародних практик.

Посилання

Галунець Н.І. Сандул Є.С. Бичков В.А. Формування дієвої системи державного управління розвитку фізичної культури і спорту: регіональний аспект. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. № 14. С. 38–42. URL: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/14-2019/9.pdf.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute, Inc. ; Seventh Edition, 2021. 370 р. URL: https://drive.google.com/file/d/15RUnnaoUjxU95HEbKdA2uLifNosSgYXa/view.

Куліченко В.О. Управління інноваційними проектами та програмами: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/51.pdf.

PMDOCTM: Стандарти ISO серії 21500. URL: https://pmdoc.ua/iso/.

ISO 21500:2021 «Управління проєктами, програмами та портфелями. Контекст та концепції». PMDoc.ua/iso/ISO21500.

ISO 21502:2020 «Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління проєктами». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21502.

ISO 21503:2022 «Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління програмами». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21503.

ISO 21504:2022 «Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління портфелями». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21504.

ISO 21505:2017 «Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо врядування». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21505.

ISO/TR 21506:2018 «Управління проєктами, програмами та портфелями. Словник». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21506.

ISO 21508:2018 «Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмами». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21508.

ISO 21511:2018 «Ієрархічні структури робіт для управління проєктами та програмами». URL: PMDoc.ua/iso/ISO21511.

ISO 10006:2018 «Управління якістю – Настанови щодо управління якістю в проєктах». URL: PMDoc.ua/iso/ISO10006.

A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation. P2M Guidebook. Project Management Association of Japan (PMAJ). 2001. URL: https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_gen/p2m_gen.html.

Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д., Танака Х. Управління інноваційними проектами і програмами на основі системи знань Р2М. Київ : 2011. 268 с.

Проектний менеджмент у публічному управлінні : підручник / кол. авт. ; за наук. ред. Ю. П. Шарова. Київ : НАДУ, 2017. 344 с.

Маматова Т.В., Молоканова В.М., Чикаренко І.А., Чикаренко О.О. Управління проектами : навч. посіб. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. 128 с.

Шаров Ю.П., Безуглий Д.Г. Проектний підхід в управлінні розвитком та співробітництвом укрупнених територіальних громад. Аспекти публічного управління : збірн. наук. пр. Дніпро : ДРІДУ НАДУ. 2015. № 9. С. 64–70.

Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2001. 302 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ