ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ВИПРАВНО-ТРУДОВОЇ І ТАБІРНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.15

Ключові слова:

кримінально-виконавча система, виправно-трудові колонії, ДОПР, табірна система, репресії, радянський тоталітаризм

Анотація

Період становлення радянської кримінально-виконавчої системи з 1918–1924 рр. можна кваліфікувати, як «революційний» або «система перехідного типу». З перших років утвердження радянської влади, її апологети пропонували саме виправно-трудовий характер кримінально-виконавчої системи. Загальним недоліком радянської кримінально-виконавчої системи на початку 1920-х рр. було те, що одночасно з Народного комісаріату юстиції, в системі якого функціонували виправні установи, відбувалося становлення Народному комісаріату внутрішніх справ, в структурі якого виникали установи для тимчасового утримання осіб, яких підозрювали у вчиненні різного роду порушень. Окрім того, власними місцями відбування покарань володіла Всеросійська надзвичайна комісія Об’єднаного державного політичного управління – це були або тюрми (місця тимчасового утримання підозрюваних осіб) або табори (утримувалися надзвичайно небезпечні злочинці, як правило, політичні). ДОПР поділялись на: а) чоловічі, б) жіночі, в) підслідні, г) строкові, д) пересильні. Обов’язковим атрибутом перебування в ДОПР були виконання трудових повинностей. Основним типом установ відбування покарань в Україні на початку 1920-х рр. стали табори примусових робіт – попередники виправно-трудових колоній, які також організовувалися за гендерним принципом. З жовтня 1920 р. у кожній губернії почали формуватися табори примусових робіт. До початку 1921 р. існувало п’ять типів таборів примусових робіт: табори особливого призначення, концентраційні табори загального типу, виробничі табори, табори для військовополонених та табори-розподільники. Встановлено, що в офіційному діловодстві перших років радянської влади паралельно використовувати поняття «табір примусових робіт», «концентраційний табір», «концентраційний табір примусових робіт», «концентраційний трудовий табір» та ін. З часом утвердився підхід, що в установах, по відношенню до яких застосовували поняття «концентраційний» робота ув’язнених була обов’язковою. Аргументовано, що в першій половині 1920-х рр. основною проблемою установ відбування покарань були відсутність належних санітарних та матеріальних умов утримання ув’язнених, системи медичного забезпечення й дотримання законності.

Посилання

Андрухів О.І. Історичні передумови, правовий статус та особливості діяльності дитячих колоній для неповнолітніх в УРСР. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2022. № 1(53). С. 86–93.

Білорусець Г. ГУЛАГ був опорою СРСР. Українці зруйнували його. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/gulag-srsr-ukrayintsi-povstannia/31252102.html

Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / за ред. проф. А.Х. Степанюка. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 624 с.

Декрети Тимчасового робітничо-селянського уряду України і положення про наркомати УСРР. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 5. Опис. 1. Спр. 2. 143 арк.

Дем’янчук Т.Д. Історико-правовий аналіз основних типів кримінально-виправних установ УРСР. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2022. № 59. С. 12–15.

Іваньков І.В. Роль і значення першої кодифікації виправнотрудового законодавства в Україні для організаційно-правових засад діяльності органів та установ виконання покарань. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. 2005. № 10. С. 351–358.

Іваньков І.В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2005. 22 с.

Іваньков І., Чайковський А. Історико-правовий аналіз діяльності органів і установ виконання покарань на території України (кінець ХІХ – середина ХХ сторіччя). 2010. 207 c.

Ісаков П. Табори примусових робіт в УСРР в 1920 р. Табори примусових робіт в УСРР в 1920 р. Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : збірник наукових статей. Вип. 10. Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Isakov_Pavlo/Tabory_prymusovykh_robit_v_USRR_v_1920_r/

Історія становлення і розвитку органів та установ виконання покарань: організаційно-правові аспекти. URL: https://kvs.gov.ua/about-service/history/

Конопельський В.Я. Система установ та органів виконання кримінальних покарань у період 1917–1934 рр. Право і суспільство. 2009. № 5. С. 76–84.

Малиновський О.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами. Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1928. 229 с.

Неалов О.П. Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 22 с.

Протоколи засідань і циркуляри колегії НКВС УСРР та матеріали до них. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 5. Опис. 2. Спр. 3. 330 арк.

Прус В.З., Шкуратенко О.В. Правова регламентація пенітенціарної системи в українських землях у складі Російської імперії (кінець XIX – початок ХХ століття). URL: https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/407/305

Россіхін В.В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. на матеріалах українських губерній : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2005. 22 с.

Савчин Г.Я. Система виконання покарань у західних областях України в період 1944–1953 рр. : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 200 с.

Степанюк А.Х. Історичний досвід становлення в Україні установ виконання покарань закритого типу. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2018. № 2. С. 148–159.

Чехович В.А. Кодифікаційні роботи в Україні. Юридична енциклопедія. Київ. : Укр. енцикл., 2001. Т. 3. С. 138–139.

Шкута О.О. Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої системи України : дис. … док. юрид. наук. Запоріжжя, 2018. 491 с.

Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 440 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07