ОХОРОНА РЕСПІРАТОРНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: НАУКОВА ДИСКУСІЯ У ФОКУСІ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.10

Ключові слова:

охорона респіраторного здоров’я, державна політика, публічне управління та адміністрування, пандемія COVID‑19, війна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, яка окреслена як охорона респіраторного здоров’я як напрям державної політики. Актуальність роботи обумовлена значною поширеністю хвороб органів дихання як у період пандемії COVID‑19, так і у період війни. Актуальність дослідження обумовлена глобальним характером проблеми, який ідентифікується на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я. Визначено, що у науковому дискурсі галузі публічного управління та адміністрування проблема респіраторного здоров’я представлена дуже обмеженою кількістю наукових праць. Мета даного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні охорони респіраторного здоров’я як окремого напряму державної політики України в сучасних умовах. Встановлено, що до цього часу не відбулось імплементації поняття «охорона респіраторного здоров’я» у вітчизняне нормативно-правове поле. Визначено, що реалізація державної політики у сфері охорони респіраторного здоров’я здійснюється на засадах поліфункціонального, полісуб’єктного та полідисциплінарного підходу. Доведено, що програмно-цільовий підхід як інструмент реалізації політики у сфері охорони здоров’я застосовується тільки на місцевому рівні управління. Реалізацію загальнодержавних цільових програм у сфері охорони здоров’я було припинено на підставі положень закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Виокремлено специфічні ознаки, які характеризують охорону респіраторного здоров’я як об’єкт державної політики: загальнодержавний масштаб публічноуправлінської проблеми; кореляція підходів в реалізації політики охорони респіраторного здоров’я на глобальному, національному та місцевому рівнях управління; національні закони спеціальної дії; багатоаспектний, багатосуб’єктний та багаторівневий характер публічноуправлінської діяльності; оперативна організаційно-функціональна перебудова об’єктів критичної інфраструктури.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 22 лютого 2022 р. № 64. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Коронавірус в Україні. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/

United Nations. Ukraine: civilian casualty update 8 May 2023. URL: https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-8-may-2023

Моїсеєва Л. (2023). Публічне управління у сфері захисту респіраторного здоров’я населення: нормативно-правові засади. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2023. № 3. URL: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.33

Reyfman P.A., Washko G.R., Dransfield M.T., Spira A., Han M.K., Kalhan R. Defining Impaired Respiratory Health. A Paradigm Shift for Pulmonary Medicine. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Aug 15. No. 198(4). P. 440–446. doi: 10.1164/rccm.201801-0120PP

Довгань Л. (2022). Організація моніторингу туберкульозу у системі публічного управління. Наукові перспективи. 2022. № 11(29).doi: 10.52058/2708-7530-2022-11(29)

Черниш В., Баштанник В. (2023). Інституційні виклики для системи публічної влади в особливих режимах адмінстрування. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ» (August 18, 2023; Cambridge, UK). Р. 48–49. doi: 10.36074/logos-18.08.2023.12

The top 10 causes of death. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Коронавірус в Україні. МОЗ України. URL: https://covid19.gov.ua

Федоришина Л. (2018). Здоров’я дитячого населення: сутність та складові елементи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 425‒431. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/82.pdf

Тодоріко Л. та ін. (2018). Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2018. № 4(35). URL: http://doi.org/10.30978/TB2018-4-11

Мельниченко О.А., Овчарова Ж.М. (2022). Публічне управління розвитком сфери охорони здоров’я як предмет наукових досліджень. Таврійський науковий вісник. Серія «Публічне управління та адміністрування». № 4. Р. 40–46. doi: 10.32851/tnv-pub.2022.4.5

Ровкач Ю. (2017). Сутність поняття «охорона здоров’я» в адміністративному праві. Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів : матер. наук.-практ. Інтернет- конф. (Київ, 21 квітня 2017 р.). C. 391–393.

Гриценко В. та ін. (2006). Здоров’я людини як багатоаспектна проблема. Вісн. НАН України. 2006. № 6. С. 51–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_6_10

Долгий О.А., Долгий А.О., Андрієнко М.В. Сидоренко О.М. (2021). Коронавірус в Україні та світі: оцінка ситуації, наслідки для економіки, організаційне і правове забезпечення цивільного захисту населення. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. № 1. С. 72–95. URL: https://drive.google.com/file/d/12ZJHo1Iwqlo5lAi-i0-Y_b6DiDk1jarW/view

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/law

Нікіфоренко В. (2020). Про заходи, що здійснюються органами державної прикордонної служби України щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2. Правові новели. 2020. № 10. URL: http://www.legalnovels.in.ua/journal/10_2020/10_2020.pdf#page=206

Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 5 липня 2001 року № 2586. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14#Text

Про систему громадського здоров’я : Закон України від 6 вересня 2022 року № 2573. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236. URL: http://surl.li/iefw

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки : розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1011-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1011-2017-%D1%80#Text

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Local self-government in the focus of the medical reform in Ukraine: analysis of powers / I. Khozhylo et al. Theoretical and Empirical Researches in Urban Managemen. 2020. Vol. 15. Issue 2. URL: https://www.jstor.org/stable/26915288?seq=1

Цілі сталого розвитку. Україна. Добровільний Національний огляд, 2015–2019. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 1 липня 2010 року № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text

Кравченко С. (2022). Громадське здоров’я: поняття і сутність, роль інформаційно-аналітичного супроводу. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 1. С. 70–74. doi: 10.11603/1681-2786. 2022.1.13078

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ