КООРДИНАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.4

Ключові слова:

публічна політика, громадянське суспільство, політичний простір, комунікація, публічне управління, координація

Анотація

Авторами окреслено механізми координації взаємодії держави та суспільства для формування та реалізації сучасної публічної політики в Україні. Обґрунтовано, що структура публічного простору включає безліч акторів, серед яких в демократичному суспільстві постає індивід як основний елемент суспільства, що володіє автономією і незалежністю, здатністю діяти; інститути громадянського суспільства, інші структури публічного управління. На думку авторів, структура українського публічного простору і ступінь розвитку його основних суб’єктів, інститутів і механізмів визначають характер публічної політики і показують можливі напрямки діяльності з розширення форм співробітництва на партнерських засадах, що сприяло б підвищенню керованості суспільства в цілому. Підкреслено, що наукова традиція включення суспільства в якості повноцінного суб’єкта публічної політики як політики цілеспрямованого формулювання і формування спільних ціннісних засад діяльності суспільства в цілому знайшла підтвердження під час повномасштабної війни росії в Україні у вигляді синергетичного поєднання держави та суспільства з метою протидії нечуваним викликам та відсічі збройної агресії. Доведено, що сучасна держава може виконати свою місію тільки на умовах партнерства і співпраці з суспільством, використовуючи державне управління, пом’якшуючи жорсткі форми координації, розширення участі громадян у публічній політиці, включаючи форми публічного представництва в процедурах прийняття публічних рішень, розроблення політичних рішень та їх реалізації за участю суспільства. Визначено, що публічна політика – це процес пошуку можливих механізмів регулювання і контролю, майданчиків для широкого і експертного обговорення, дій по виявленню і декларування потреб населення, його думок щодо політичних рішень, що приймаються на різних рівнях влади, а, з іншого боку, публічна політика є продуктом громадської думки, тобто виявлення та врахування раціональних і оціночних суджень широких верств населення, механізмом підтримки моральних норм, які забезпечують легітимацію влади та її здійснення в публічному просторі.

Посилання

Arendt, Hannah. Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch einer philosophischen Interpretation – [On the concept of love in the thought of Saint Augustine: Attempt at a philosophical interpretation]. 1929.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / пер. з нім. А. Онишко. Львів : Літопис, 2000. 318 c.

Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Купрій В., Тертичка В. Соціально-політичне середовище публічної політики : конспект лекцій. Київ, 2009. 224 с.

Телешун С.О., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В., Вировий С.І. Вступ до політичної аналітики : навч. посіб. Київ : Вид-во НАДУ, 2006. 220 с.

Теорія і практика політичного аналізу : навч. посібник / за заг. ред. О.Л. Валевського, В.А. Ребкала. Київ : Міленіум, 2003. 228 с.

Липовська Н.А., Письменний І.В. Публічна політика : навч. посіб. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. 104 с.

Словник соціологічних і політологічних термінів / за заг. ред. В.І. Астахової та ін. ; уклад. В.І. Астахова та ін. Київ : Вища школа, 1993. 140 c.

Bourdieu and Social Space Mobilities, Trajectories, Emplacements Deborah Reed-Danahay. URL: https://www.berghahnbooks.com/title/Reed-DanahayBourdieu Not for resale

Almond G.A. Comparative Political Systems. Journal of Politics. 1956. Vol. 18. P. 395–400.

Парсонс В. Публічна політика: вступ до теорії й практики аналізу політики / пер. з англ. О. Дем’янчук. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 549 с.

Три чисті типи леґітимного панування. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / пер. з нім., післям. та комент. О. Погорілого. Київ, 1998. С. 157–272.

Фромм Е. Втеча від свободи / перекл. з англ. М. Яковлева. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 288 с.

Пухкал О.Г., Гомоляко О.В. Публічна та державна політика: єдність та відмінності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 107–112.

Неділько А.І., Задорожний В.П., Бойко В.В. Публічна політика : навчальний посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 225 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ