ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.22

Ключові слова:

установа виконання покарань, кримінальне правопорушення, засуджений, індивідуальне запобігання, запобіжна діяльність

Анотація

У статті досліджено проблеми, що впливають на ефективність індивідуального запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, які вчиняються персоналом колоній у сфері виконання покарань України. Визначено об’єкти запобіжної діяльності та висловлено думку про те, що варто виокремити індивідуальне запобігання кримінальним правопорушенням у самостійний вид запобіжної діяльності. Виділено основні проблеми, що впливають на ефективність індивідуального запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, які вчиняються персоналом колоній у сфері виконання покарань України. Вказано, що ефективність позитивного впливу вербальних методів на особистість правопорушника є очевидною і має стати одним із засобів удосконалення прикладних засад індивідуального запобігання кримінальним та іншим правопорушенням з боку державної кримінально-виконавчої служби України та його міжрегіональних управлінь. Ще однією проблемою, що пов’язана з наданням допомоги потенційним правопорушникам є відсутність у значної кількості осіб з числа персоналу колоній власного житла. У зв’язку з цим, є необхідним завданням держави затвердити програму щодо підвищення соціального захисту персоналу місць позбавлення волі на рівні Верховної Ради України. Необхідністю є введення у штат кожної колонії посади психолога, який би займався профілактикою професійного «вигорання» персоналу колоній шляхом, зокрема, щомісячного тестування цих суб’єктів та розробляв відповідні заходи у цьому сенсі. Також важливим є підвищення мовної культури та рівня вербального спілкування персоналу колоній як поміж собою, так і із засудженими, що дасть можливість мінімізувати конфліктність цих суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин. Зазначено форми примусу, як напряму індивідуального запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, що вчиняються персоналом колоній в процесі виконання – відбування покарання.

Посилання

Про стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність підрозділів охорони, пожежної безпеки та воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України у І кварталі 2021 року. Режим доступу: https://kvs.gov.ua/important-info/for-public/

Кримінологія. Академічний курс. / за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 588 с.

Медвєдєв В. С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти): монографія: Київ: Либідь, 1996. 192 с.

Henting H. The criminal and his victim / Н. Henting. – New-York: Schocken Books, 1979. 461 p.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія кримінологічної науки. 424 с.

Василевич В. В. Кримінологічна політика України: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 435 с.

Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів: монографія / за заг. ред. Т. А. Денисової. Запоріжжя: Просвіта, 2011. 270 с.

Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 654-р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua.

Богатирьов І. Національна програма трансформації кримінально-виконавчої системи в пенітенціарну систему України: проект. Юридичний вісник України. 2020. № 3(1280). С. 7.

Колб І. О. Соціально-правова природа застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів вгамування: монографія. Луцьк: видавництво «Терен», 2019. 546 с.

Ліховіцький Я. О. Злочини, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 584 с.

Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань: постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1024. Офіційний вісник України. 2018. № 3. Ст. 117.

Новосад Ю. О. Оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів: Львів. Держ. ун-т внутр. справ, 2010. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28