ЛАТЕНТНІСТЬ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.23

Ключові слова:

латентність, жертва, домашнє насильство, економічне насильство, фізичне насильство, психічне насильство, сексуальне насильство, профілактика

Анотація

У статті проведено аналіз проблеми латентності домашнього насильства. Насильство в сім’ї є однією з найгостріших проблем сучасності, яка має глибоке коріння і латентний характер, не має вікових, соціальних та державних кордонів. Розглянуті та проаналізовані поняття «латентність» та «домашнє насильство», наведені наукові погляди дослідників стосовно цих понять. Автори звернули увагу на зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України у 2019 р., а саме, набула чинності стаття 1261 «Домашнє насильство». Розкриті види та особливості насильства, що можуть проявлятися в сім’ї, а саме фізичне, психічне, сексуальне та економічне. Визначені та розкриті причини, які сприяють замовчуванню домашнього насильства. До цих причин відносять внутрішні та зовнішні фактори. Окреслені об’єктивні та суб’єктивні фактори, що зумовлюють існування латентної злочинності. У своїй роботі автори також аналізують статистику вчинення домашнього насильства за останні роки. Проаналізовано законодавче підґрунтя досліджуваного питання. Визначено, що за вчинення домашнього насильства передбачена санкція відповідно до Кримінального кодексу України. Запропоновано напрямки профілактики латентності домашньої злочинності. Головними причинами домашнього насильства є складний економічний стан родини та слабкість системи соціального контролю над сімейними відносинами. Важливим у боротьбі з цим негативним явищем є створення сайту гарячої лінії для запобігання домашньому насильству за номером 1547. В статті зроблено висновок про те, що проблема насильства в сім’ї не втрачає своєї актуальності і визнається як одна з найбільш гострих соціальних проблем українського суспільства.

Посилання

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Дата набрання чинності для України: 01.11.2022 URL:zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text (дата звернення: 23.02.2023).

Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 4. 840 с.

Рень Ю. В. Особливості кримінологічної характеристики латентної (прихованої) злочинності. Південно-український правничий правопис. 2018. №3. С. 44–47.

Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук, 2005. 128 с.

Курс кримінології. Особлива частина: підручник: у 2 кн. / за заг. ред. О.М. Джужі. Київ: Юрінком Інтер, 2001. Кн. 2. 480 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 №2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 23.02.2023).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 5. ст. 35.

Косенко С.С. Насильство в сім’ї, його види та мотиви. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2015. Вип. 28. С. 164–167.

Харитонова О.В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науково-практичний посібник. Харків: ТОВ Видавництво «Права людини», 2018. 344 с.

Бурштика Є.С. Психологічне та економічне насилля як види домашнього насильства та покарання за їх вчинення. Сучасні підходи боротьби зі злочинністю: погляди молодих вчених: збірник. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти, Кривий Ріг – 26 листопада 2021 р. / КННІ ДонДУВС. Кривий Ріг, 2022. 305 с.

Проблема домашнього насильства в України. Теорія та судова практика. Сайт Асоціації юридичних клінік

України. URL: https://legalclinics.in.ua/consult/consultation-18-02-2022-2/ (дата звернення: 25.01.2023).

На Чернігівщині стартувала акція «16 днів проти насильства». Чернігівська військова адміністрація. Офіційний сайт. URL: https://cg.gov.ua/index.php?id=445405&tp=page (дата звернення: 16.03.2023).

Повідомити про домашнє насильство тепер можна онлайн. Уряд представив сайт «гарячої лінії». Сайт Суспільне Новини. URL: https://suspilne.media/188173-povidomiti-pro-domasne-nasilstvo-teper-mozna-onlajn-uradpredstaviv-sajt-garacoi-linii/ (дата звернення: 21.03.2023).

Гумін О.М. Проблема латентності насильницької злочинності: шляхи вирішення. Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2009. Вип. 2 (30). С. 226–231

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01