АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.19

Ключові слова:

право на безпечне навколишнє середовище, правове регулювання, відповідальність, контроль, охорона водних ресурсів

Анотація

Розкрито правове регулювання у сфері охорони водних ресурсів. Доведено, що за короткий історичний проміжок часу в незалежній Україні створені основи національної системи правового регулювання використання водно-ресурсного потенціалу. Однак наявність проблем у сфері його використання у процесі сучасного соціально-економічного розвитку держави потребує подальшого системного розвитку водного законодавства та його неухильного дотримання, удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони та використання водних ресурсів. Запропоновано розробити Концепції реформування сфери охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів та розвитку водного господарства і меліорації земель після завершення воєнного стану. Зазначеною концепцією буде мета реформування сфери охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів та розвитку водного господарства і меліорації земель для забезпечення впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, включаючи реформування організаційної структури як Держводагентства, так і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та передбачає впровадження ринкових засад господарювання в сфері надання послуг водопостачання та водовідведення. Акцентовано увагу, що контроль за використанням та охороною вод полягає в забезпеченні додержання всіма юридичними та фізичними особами вимог водного законодавства. Об’єктами екологічного контролю виступають: стан довкілля та водних об’єктів, виконання заходів з охорони довкілля водокористувачами, забезпечення заходів екологічної безпеки, дотримання водного законодавства, екологічних норм і правил. Контрольна діяльність втілюється в проведенні інспекторських перевірок суб’єктів господарської діяльності, стану об’єктів довкілля з метою отримання інформації та прийняття на її основі управлінських рішень. Інституту відповідальності за порушення водного законодавства притаманні основні риси відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Так, у разі порушення водного законодавства винна особа може бути притягнута до дисциплінарної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.

Посилання

Рябець К.А. Екологічне право: історичні засади формування до періоду одержання Україною незалежності. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. пр. 2009. № 2. С. 341–345.

Солоха М.Т. Формування правового механізму державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 2. С. 172–184.

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр.

Золотарьова Н.І. Надра і води як об'єкти адміністративно-правової охорони. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 2. С. 92–102.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2022 році, Київ. 2018. URL: https://eu-ua.org/sites/default/files/imce/layout_16_02_final.pdf

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року: Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4836-17/print

Вострікова Н.В. Зміст і сутність державного управління водними ресурсами. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1. С. 28–34.

Про курорти: Закон України від 05.10.2000 № 2026-Ш. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14/print

Обіюх Н.М. Правове регулювання використання термальних вод за законодавством країн Європейського Союзу та України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 35. Ч. ІІ, т. 2. С. 48–54.

Черемнова А.І. Водний фонд України як об'єкт правової охорони. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 52. С. 162–168.

Соколова А.К. Правові аспекти державного управління в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків, 2015. Вип. 128. С. 158–164.

Джуган В.О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні. Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. 2009. Вип. 43. С. 420–422.

Чумаченко І.Є. Окремі методи здійснення державного контролю за використанням та охороною водних об'єктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 31(2). С. 92–98.

Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб. / О.М. Шуміло (кер. авт. кол.), В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. К.: Центр учбової літератури, 2013. 432 с.

Leheza, Yevhen; Savielieva, Maryna; Dzhafarova, Olena. 2018. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic journal of economic studies. Vol. 4, No. 3, pp. 147–157. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157

Leheza, Yevhen. Horbalinskiy, Volodymyr. Berezniak, Vasyl. Khashev, Vadym. Oleksenko, Volodymyr. 2023. Methods protection of environmental rights and interests through court proceedings: administrative aspect and criminal law aspect. Revista De La Universidad Del Zulia, 14(40), 258–268. https://doi.org/10.46925//rdluz.40.14

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01