СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.5

Ключові слова:

інформаційні компетентності, публічні службовці, електронне урядування, гарантії, система

Анотація

У статті визначено систему інформаційних компетентностей публічних службовців. Авторами встановлено, що інформаційна компетентність визначається як комплексний соціально-психологічний інструментарій, що встановлює зміст функціонування особи в цифровому суспільстві. Підкреслено, що цифровизація суспільного життя та державних процесів вимагає в сучасних умовах від особи здобуття навичками постійного оволодіння новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, враховуючи наявні ризики обігу та доступу до інформації можливості та ризики. Акцентовано, що впровадження концепції електронного урядування та публічного адміністрування вимагає від публічних службовців органів місцевого самоврядування підвищення їх рівня інформаційних компетентностей, що вимагає перегляду підходів до розуміння змісту вищої освіти за відповідною спеціальністю. Наголошено, що інформаційна компетентність відображує соціальний зміст функціонування особи, в тому числі територіальної громади, є втіленням ставлення та підтримки регіональної та державної політик, є проявом формування ефективності форм соціальної відповідальності та юридичної відповідальності як її різновиду. Інформаційні компетенції класифіковано на такі підгрупи, як: технічні (компетентності, що дозволяють працювати із інформаційними технологіями), суспільні (компетентності, що забезпечують інформаційну взаємодію людей), адміністративні (компетентності, спрямовані на забезпечення впровадження ідеї електронного урядування). Зроблено висновок, що забезпечення належного рівня інформаційних компетентностей публічних службовців сприятиме реалізації принципів електронного урядування, що полягають у забезпеченні його прозорості та технологічності та є гарантією успішності реалізації концепції публічного адміністрування та здійснення ідеї цифрової держави.

Посилання

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021–2027). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-22#n2

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021–2027): Закон України від 23 лютого 2023 року № 2926-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2926-20#n2

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text

Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137–2019-п#Text

2017 Digital Literacy Impact Study [Online] / NMC Horizon. November 2017. URL: https://www.nmc.org/publication/2017-digital-literacy-impact-study-an-nmc-horizon-project-strategic-brief/

The NMC/CoSN Horizon Report: 2017 K–12 Edition [Online] // New Media Consortium. 2017. 64 p. URL: https://www.nmc.org/publication/nmccosn-horizon-report-2017-k-12-edition/ (accessed at 22.12.2017). Title from the screen

7 facts about the STEM workforce [Online] / Pew Research Center. JAN 25, 2018. URL: http://www.pewresearch.org/facttank/2018/01/09/7-facts-about-the-stem-workforce/

Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning / European Comission. Brussels, 17.1.2018 / URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-keycompetenceslifelong-learning.pdf

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341–2011-%D0%BF

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. 29.5.2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj

Куйбіда В.С., Петров О.М., Федулова Л.І., Андрощук Г.О. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 1. С. 118–123. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2019_1_16

Improving the management of human resources in the public sector. URL: https://www.oecd.org/digital/

Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16 січня 2021 року № 6-21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-21#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ