ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ ОРГАНІВ, СТВОРЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОТЕХНОЛОГІЙ: БІОПРИНТИНГ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.26

Ключові слова:

біопринтинг, трансплантологія, біоматеріали, органи, тканини, клітини, 3D-друк людських органів, правовий режим органів та тканин людини

Анотація

У статті проаналізовано правовий режим органів і тканин людини, створених за допомогою біотехнологій. Розглянуто питання про 3D-друк людських органів. Автор досліджує використання технологій біодруку у створенні органів та тканин людини. Здійснює порівняльно-правовий аналіз між трансплантацією органів і тканин та їх біодруком. Аналізує зарубіжний досвід у питанні про правове регулювання відносин, пов’язаних із друком органів та тканин людини. Наголошено, що трансплантологія, будучи показником еволюційного розвитку медицини, формує коло проблем, центральне місце в якому займає дефіцит донорських органів і тканин. Розв’язком проблеми, що склалася, є 3D-біопринтинг, тобто технологія створення об’ємних моделей органів і тканин на основі людських клітин з використанням 3D-друку, при застосуванні якої зберігаються функції та життєздатність клітин. У роботі проаналізовано таке явище як біодрук, що породжує безліч прогалин у чинному законодавстві. Зроблено висновок про те, що в законодавстві України у частині, що стосується регулювання трансплантації та правового режиму органів і тканин, свідчить про відсутність правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних зі створенням та імплантацією біопринтних органів людини. Розвиток технології біодруку органів людини зумовлює необхідність подальшого вдосконалення законодавства в галузі охорони здоров’я людини та трансплантології, а також, звичайно, прийняття спеціального закону, який визначав би правовий режим біопринтних органів на всіх стадіях їх використання.

Посилання

Кулявець В. Р., Беспалова О. Я. Види біопринтерів для друку органів. Журнал біомедична інженерія. 2020. Вип. 3. С. 68–73. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sMKfXgMzpSIJ:biomedtech.kpi.ua/article/download/195694/196036/436204&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=nl (дата звернення: 30.01.2023).

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). URL: https://www.who.int/ (дата звернення: 30.01.2023).

Scheper-Hughes N. Prime numbers: organs without borders. Foreign Policy. 2005. Р. 29–31.

Кудряшова В. Посмертне донорство і трансплантація органів в Україні. The Village. 2022. 15 серп. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/asking-question/329319-posmertne-donorstvo (дата звернення: 30.01.2023).

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17.05.2018 № 2427-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19#Text (дата звернення: 30.01.2023).

Розвиток трансплантології в Україні: існуючий досвід та перспективи. Health-ua.com. 2021. 23 лют. URL: https://health-ua.com/article/63756-rozvitok-transplantolog-vukran-snuyuchij-dosvd-taperspektivi (дата звернення: 30.01.2023).

Структура та кількість виконаних трансплантацій в Україні за 2021 рік. Український центр трансплант-координації. URL: https://www.facebook.com/114396823800881/posts/402401321667095/ (дата звернення: 30.01.2023).

Стеценко С. Г., Пелагеша О. Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини): монографія. Київ: Атіка, 2013. 144 с.

3D-біопринтинг – для чого необхідний 3D-біопринтинг? URL: https://easy3dprint.com.ua/uk/3d-bioprintingdlya-chogo-neobhidnij-3d-bioprinting/

Steinbock B. The Morality of Killing Human Embryos. Journal of Law, Medicine & Ethics. 2006. Vol. 34. P. 26–34.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: міжнар. док. від 04.04.1997 / Рада Європи. База даних «Законодавство України» /ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text (дата звернення: 30.01.2023).

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину, який стосується трансплантації органів і тканин людського походження від 24.01.2002 ETS N 186. Ліга.Закон. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU02248 (дата звернення: 30.01.2023).

Council Recommendation of 29 June 1998 on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community (98/463/EC). URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0463:EN:NOT (viewed on 30.01.2023).

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use. URL: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol1/dir_2001_83_cons/dir2001_83_cons_20081230_en.pdf (viewed on 30.01.2023).

Directive 2002/98/EC setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood components. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:EN:PDF (viewed on 30.01.2023).

Communication from the Commission of 8 December 2008 – Action plan on Organ Donation and Transplantation (2009–2015): Strengthened Cooperation between Member States [COM(2008) 819. URL: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/oc_organs/docs/organs_action_en.pdf (viewed on 30.01.2023).

Recommendation Rec(2004)7 of the Committee of Ministers to member states on organ trafficking, adopted by the Committee of Ministers on 19 May 2004. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=744621&Lang=en (viewed on 30.01.2023).

Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0023 (viewed on 30.01.2023).

Commission Directive 2006/17/EC of 8 February 2006 implementing Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain technical requirements for the donation, procurement and testing of human tissues and cells. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0017 (viewed on 30.01.2023).

2010/453/EU: Commission Decision of 3 August 2010 establishing guidelines concerning the conditions of inspections and control measures, and on the training and qualification of officials, in the field of human tissues and cells provided for in Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2010) 5278). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010D0453 (viewed on 30.01.2023).

Семидоцька Ж. Д., Чернякова І. О., Борзенко А. Б. Здоров’я людини і сучасні біомедичні технології: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / за ред. Ж. Д. Семидоцької. Харків: ХНМУ, 2020. 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13