ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ ЯК СКЛАДНИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.11

Ключові слова:

аграрний ринок, державне регулювання, продовольчий ринок, національна безпека, інфраструктура аграрного ринку

Анотація

В статті досліджено сутність аграрного ринку, розглянуто різні підходи до його визначення. Запропоноване власне тлумачення поняття «аграрний ринок», як системи економічних відносин, зумовлених розвитком суспільного поділу праці, яка забезпечує обмінні процеси між виробниками та споживачами продукції аграрної сфери з метою задоволення суспільних потреб. Розглянуто сутність продовольчого ринку, проаналізовано тотожність понять «аграрний ринок» та «продовольчий ринок», охарактеризовано їхні особливості, виявлено відмінні риси. Наголошено, що рівень розвитку аграрного ринку визначає рівень розвитку продовольчого ринку та забезпечення населення продуктами харчування. Встановлено, що продовольча складова є невід’ємним елементом економічної безпеки країни, тому кінцевою метою функціонування аграрного ринку є забезпечення економічної безпеки держави як вагомого складника її національної безпеки. З’ясовано, що особливості виробництва у сільському господарстві та специфіка функціонування аграрного ринку обумовлюють необхідність його державного регулювання. Досліджено сутність та функції інфраструктури аграрного ринку, охарактеризовано чинники, які стримують її розвиток. Відзначено, що наразі державне регулювання аграрного ринку є недостатньо дієвим. Виявлено проблеми, вирішення яких необхідне для забезпечення розвитку аграрного ринку: усунення проблеми диспаритету цін; розвиток біржового ринку; створення дорадчих служб для допомоги аграрним підприємствам; створення розгалуженої мережі фірмової торгівлі, гуртових ринків, торговельних домів, аукціонів; формування спільних підприємств за участю українських та іноземних інвесторів, зорієнтованих на виробництво сільськогосподарської продукції і сировини; економічна підтримка новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; забезпечення ефективного контролю за якістю сільськогосподарської продукції та сировини.

Посилання

Березін О.В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: монографія. К.: Центр учбової літератури, 2008. 184 с.

Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів харчування за сучасних умов: звіт про НДР: № 0105U007669; кер. Н.О. Власова; викон. М.В. Чорна. Харків: ХДУХТ, 2006. 219 с.

Кобернюк С.О., Никитюк О.В., Кравець О.В. Дослідження умов формування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2014. № 14. С. 33–37.

Лебеденко О.В. Аграрний ринок: поняття та особливості. Агросвіт. 2020. № 12. С. 48–52.

Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 682 с

Мамчур В.А. Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 93–105.

Павлюченко Ю. Завдання і засоби державного регулювання аграрного ринку. Право України. 2018. № 5. С. 71–84.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України / Верховна Рада України. К.: Парламентське видавництво, 2009. 29 с.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: htpp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Семчик В.І. Навчаючись, навчаю… Вибрані праці / В.І. Семчик. К.: Спринт-Сервіс, 2012. 596 с.

Сухий П.О. Структура, функції та основні чинники формування агропродовольчого ринку. Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Вип. 655: Географія. 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П