РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАСОВОГО СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.7

Ключові слова:

масовий спорт, розвиток, заклади освіти, державна політика, громадське здоров'я, європейська інтеграція, фізичне виховання

Анотація

У статті визначено, що діяльність закладів освіти щодо фізичного виховання та розвитку масового спорту пов'язаний з розробкою моделі публічного управління соціально-гуманітарною сферою в контексті європейської інтеграції України. Фізична культура та масовий спорт на основі комплексного підходу визначає основи системи освіти щодо фізичної культури та спорту серед української молоді, проявів структурованості освіти, поєднання із завданнями розвитку галузі фізичної культури та масового спорту в цілому, вимогами освітніх стандартів. Таким чином, склалася тенденція, коли нормативно-правові акти, що регулюють зміст освіти та професійну діяльність випускників мають бути співвіднесені у смисловому контексті з європейськими освітніми стандартами, маючи відмінності у понятійному апараті. Обґрунтовано, що сьогодні відбувся перехід до нових державних освітніх стандартів, котрі спрямовані на європейський досвід, де результати навчання позначені у вигляді компетенцій. Закладам освіти України дана достатня автономність у формуванні міждисциплінарного модульного складу системи навчання. У цей період затверджуються освітніх стандартів, вимоги яких мають бути враховані у нормативних та організаційних документах в контексті європейської інтеграції. Доведено, що сьогодні трансформується нормативно-правова документація щодо реалізації державної політики фізичного виховання та розвитку масового спорту в закладах освіти України. Державна політика фізичного виховання є стратегічним напрямом гуманітарного розвитку суспільства щодо молоді, її соціальному прогресі та духовному оновленні, одним із найважливіших елементів культурного та якісного рівня життя. Особливого соціального значення нині набуває проблема збереження громадського здоров'я та профілактики захворювань серед населення. З’ясовано, що в сучасних умовах надзвичайно гостро актуалізується проблема підготовки кваліфікованих кадрів для роботи у закладах освіти, а трансформація системи підготовки фахівців у сфері фізичного виховання та розвитку масового спорту відповідно до вимог інтеграції української системи освіти в європейський освітній простір є актуальним завданням державної соціально-гуманітарної політики в Україні.

Посилання

Боровик В. Втілення традицій українського народу у систему фізичного виховання студентства. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». 2007. № 44. С. 133–135.

Дутчак М.В. Моніторинг в системі державного управління спортом для всіх в Україні. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. Харків: ХДАДМ, 2008. № 9. С. 34–43.

Жданова О. М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичного виховання та спорту: навч. посібник. Дрогобич: Коло, 2009. С. 9–20.

Зеленюк О., Чекмарьова В., Бикова Г. Тілесне здоров’я студентської молоді: акмеологічний дискурс. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. С. 120–121.

Лукашук В. Консолідуюча функція спорту у сучасному суспільстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2009. №844. С. 235-Мічуда Ю. П. Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку : автореф. дис. … доктора наук з фіз. вих і с. спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».НУФВСУ. Київ, 2008. 40 с.

Парубчак І.О., Балашов А.М. Державне регулювання в системі надання послуг з оздоровлення та відновлення здоров’я населення в мережі рекреаційно-курортних закладів України. Публічне управління та адміністрування. 2021. Вип. 21. С. 68–71.

Рингач Н.О. Громадське здоров’я як чинник національної безпеки: монографія. Київ: НАДУ. 2009. 296 с.

Рудий В. Сучасні стратегії поліпшення фінансування системи охорони здоров’я та можливі шляхи їх застосування в законодавстві України. Ваше здоров’я. 2010. № 37. С. 3–4.

Савчин М.В. Психічне та особистісне здоров’я громадян як чинник національної безпеки. Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. Психологічна. 2012. № 2. С. 142–150.

Ситник Т. І. Механізми реалізації державної соціально-економічної політики щодо формування громадського здоров’я на етапі суспільних трансформацій в Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України. Державне управління. 2019. Вип. 1 (10). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/13406/1/Cytnyk2019.pdf (дата звернення: 11.02.2023).

Талалаєв К.О., Козишкурт О.В., Лебедюк М.М., Голубятніков М.І., Пучкова Г.В. Проблемні питання епідемічного процесу деяких соціально небезпечних хвороб в Одеській області. Одеський медичний журнал. 2018. № 4. С. 5–11.

Троян С. С. Україна у системі сучасного транскордонного співробітництва: соціополітичний аналіз. Панорама політологічних студій: Наук. вісник Рівненського держ. гуманітар. ун-ту. 2011. Вип. 5-6. С. 30–41.

Чернуха Н. М. Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 6. С. 179–182.

Шафранський В.В., Слабкий Г.О., Качала Л.О. Основи Європейської політики і стратегія для ХХІ століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров’я. Економіка і право охорони здоров’я: наук.-практ. журн. 2016. № 2 (4). С. 72–75.

Яковенко Л. І., Пащенко О. В. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань: монографія. Полтава: Скайтек, 2011. 216 с.

Altbach P., Engberg D. Global Student Mobility: the Changing Landscape. International Higher Education. 2014. № 77. Р. 11–14.

Archer C. International Organizations: 3rd edition. London, New York: Routledge, 2012. 224 p.

AUCC Internationalization Survey: Canada’s Universities in the World. Association of Universities and Colleges of Canada: Ottawa, 2014. 42 p.

Bałachowicz J. Edukacja dziecka w okresie przemian kulturowych. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania / red. J. Uszyńska- -Jarmoc, M. Bilewicz. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2015. S. 13–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ