СЛУЖБА І СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.1

Ключові слова:

державне управління, публічне адміністрування, інститути управління, інститути публічної влади, публічна служба, служба, службова діяльність, службові відносини

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасної теоретико-методологічної основи службової діяльності в контексті інституціональних викликів в системі публічного управління України. Проаналізовано сучасні тенденції формування і змістовного наповнення інституту службової діяльності і систематизації сучасних нормативних визначень поняття «служба». Визначено основні інституційні виклики в системі проходження служби і службової діяльності, що детермінуються поняттями: 1) мінливість (variability); 2) несталість (changeability); 3) несумісність (inconsistency); 4) ненадійність (uncertainty); 5) чергування (циклічність) (vicissitude); 6) неспроможність (inequality). У статті проаналізовано особливості і тенденції розвитку сучасної моделі службової діяльності, визначено особливості такої діяльності в умовах збройної агресії росії проти Української Держави, запровадження правового режиму воєнного стану, трансформації всієї системи публічного управління. Наголошено на важливості визначення засад управлінської діяльності у принципово нових умовах державотворення. Важливим завданням при цьому виступив аналіз складових сучасних державноуправлінських реформ, їх раціональність з позиції ствердження суверенної і незалежної України. Обгрунтовано доцільність раціоналізації таких реформ з позицій респонсивності публічного управління загалом, та своєчасності запропонованих засад конституційних реформ. У такому контексті важливим напрямом дослідження у статті виступає актуалізація розробки і впровадження начальної дисципліни «Службове право», у межах якої особливу увагу приділено проблематиці службових відносин, службової відповідальності, а також аналізу особливостей службових відносин в умовах правового режиму воєнного стану. Наголошено, що використання неправильних методик визначення векторів інституціональних реформ може привести до поступової стагнації реформ в системі публічної служби. Водночас, в умовах запровадження правового режиму воєнного стану потребує особливої уваги реалізація одна із визначальних функцій державного управління – організація раціональної системи публічної служби.

Посилання

Липовська Н.А. Інтерпретація концепту «державна служба»: методологічна полеміка. Держ. упр. та місц. самоврядування: зб. наук. пр. Вип. 3 (10). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_3/11lnasmp.pdf

Липовська Н.А Системогенез державної служби: теоретичні підходи Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/ dums_konf_2015/pdf/510.pdf

Коломоєць Т.О. Службове право – це самостійна галузь права чи елементи системи адміністративного права? Питання адміністративного права. Кн. 2 / відп. за вип. Н.Б. Писаренко. Харків: ООО «Оберіг», 2018. С. 131–140.

Коломоєць Т.О. Службове право як невід’ємний складник професійного навчання публічних службовців. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 149–166.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3724 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 52, ст. 490.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889 від Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 4, ст. 43.

Про військову службу і військовий обов’язок: Закон України від 25 березня 1992 р. №2232. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст. 385.

Конституція України від 28.06.1996 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 року № 2493. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 № 1402. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545.

Про Національну поліцію : Закон 15 липня 2015 року від № 580 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379.

Кримінальний Кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ