НАУКОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.33

Ключові слова:

організаційна культура, корпоративна культура, управління, феномен лідерства, індекс корпоративної культури, компоненти корпоративної культури

Анотація

У статті викладено теоретичні положення про виникнення, сутність та розвиток корпоративної культури, її місце та роль. На основі аналізу ряду вітчизняних та зарубіжних праць проводиться аналіз підходів до визначення корпоративної культури та її розуміння. Досліджено теоретичне обґрунтування психологічних умов розвитку корпоративної культури організації шляхом: а) розробки її теоретичної моделі в єдності ціннісного, діяльнісного, соціального та поведінкового компонентів; б) поєднання корпоративно-культурних цінностей з деонтологічними вимогами професійної поведінки; в) задоволення особистісно-індивідуальних потреб кожного суб’єкта корпоративної культури. В праці ми розглядаємо організаційну культуру, як і культуру в її загальному значенні з точки зору складного суспільного феномену, який відіграє значну роль у життєдіяльності людини: праця, побут, дозвілля, спосіб життя, політичні та релігійні переконання, рівень толерантності і 0т.п., як окремої особистості, так і суспільства загалом, менталітет тісно пов’язані з рівнем розвитку культури. Організаційна культура відноситься до глибинної структури організації, яка ґрунтується на цінностях, нормах та установка, які властиві членам організації. Тобто, організаційна культура має справу із абстракціями. Згадані вище цінності, норми та установки можуть бути не визначеними, тобто вони не обговорюються в організації, але вони існують негласно. При цьому всі члени організації дотримуються їх у взаємодії між собою, в першу чергу, по-друге, при взаємодії із партнерами та клієнтами. Можемо зробити висновок, що організаційна культура впливає на поведінку людей в організації, а, інколи, цінності та установки, які співробітник приймає в організації, переносить їх у своє життя – інтериорізує. У статті організаційна культура розуміється глибинним феноменом структури організації, який виникає в результаті діяльності організації, вертикальних та горизонтальних взаємовідносин працівників організації і є відображенням цінностей та принципів, які існують в певній організації. Крім того, особливість корпоративної культури полягає і в тому, що корпоративні цінності переносяться членами організації у своє приватне життя.

Посилання

Білорус Т.В. Організаційна культура. Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. Київ : Нічлава, 2011. 624 с.

Геберт Дитер, Лутц фон Розенштиль. Организационная психология. Человек и организация / пер. с нем. Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. 624 с.

Єськов А.Л. Корпоративная культура: теория и практика. Київ : Науковий світ, 2004. 67 с.

Карамушка Л.М. Психологічні засади організаційного розвитку: монографія /за наук. ред. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 206 с.

Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентоздатної управлінської команди: Монографія. Київ: Фірма «ІНКОС», 2007. 268 с.

Ковальчук О.С. Особливості прийняття управлінських рішень в умовах змін в організації. Актуальні проблеми психології. Т. 1 : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. Київ : Міленіум, 2006. Частина 17. С. 20-25.

7. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. Яринич С. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

8. Максименко С.Д. Теоретичні основи психології особистості: URL: http://www.bdpu.org/scientific_published/psychology_1_2005/3 (дата звернення: 19.09.2022).

9. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Івкін В.М., Креденцер О.В., Філь О.А. Європейська навчальна програма з організаційної психології і психології праці: зміст, структура та основні напрямки впровадження. Актуальні проблеми психології. Т. 1 : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. Київ: Міленіум, 2005. Частина 15. С. 41-47.

Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А. Комплекс активних методів та форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності. Актуальні проблеми психології. Т.1 : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л. М. Карамушки. Київ: Міленіум, 2005, частина 14. С. 19-27.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2005. С. 446.

Семикіна М.В. Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та суперечності . Держава та регіони: Економіка та підприємництво. Запоріжжя, 2009. № 6.

Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління. Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 664 с.

Harris, S.G. Organizational Culture and Individual Sensemaking: A SchemaBased Perspective. Organization Science : a journal of the Institute of Management Sciences. 1994. Vol. 5. № 3.

O 'Donovan, G. The Corporate Culture Handbook: How to Plan, Implement and Measure a Successful Culture Change Programme. Dublin, Ireland : Liffey Press, 2006. 376 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13