АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.26

Ключові слова:

молодь, виховання, адміністративно-правове регулювання, патріотизм, національна ідентичність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та аналізу адміністративно-правового регулювання виховного процесу молоді в умовах сучасних викликів, які стоять перед Україною. Зʼясовано, що адміністративно-правовий механізм у даній сфері відносин повинен бути спрямований на подолання неузгодженостей у реалізації повноважень центральних органів виконавчої влади, які повинні забезпечувати молодіжну, освітню, культурну, соціальну та економічну політику, розширення можливостей їх взаємодії. Визначено, що освітня складова у вихованні молоді займає вагому роль. Зосереджено увагу на підходах до визначення поняття адміністративно-правове регулювання; виявленні особливостей молоді як окремої специфічної соціально-демографічної групи; зʼясовано зміст категорії та визначено ознаки процесу виховання молоді; запропоновано основні практичні шляхи подолання кризи молоді України у ХХІ столітті з урахуванням особливостей формування державотворчих національно-патріотичних процесів в умовах сьогодення. Окрему увагу приділено кількісним показникам залучення молоді до суспільного життя, проаналізовано рівень їх зацікавленості у розвитку громадянського суспільства на основі авторитетних даних європейських досліджень. Зроблено висновок про низький рівень залучення молодіжних організацій та рухів до політико-соціальної сфери, недостатність нормативно-правового регулювання даної сфери відносин. У роботі викладено основні, на думку автора, вектори розвитку громадських звʼязків, які впливають на ідеологічну складову ментальності молодих осіб, зосереджено увагу на тих ключових аспектах, які повинні бути враховані при закладенні фундаменту громадянського суспільства в Україні. Окремі думки викладені стосовно ролі молоді у розвитку міжнародних та внутрішньодержавних інституцій. Відображені у статті висновки при їх правильному тлумаченні та повноцінній практичній реалізації дозволять вдосконалити адміністративно-правові засоби, що безпосередньо впливають на виховний процес молоді. Останні ж, в свою чергу, сприятимуть побудові нової концепції розвитку молоді в Україні.

Посилання

Адміністративне право України : підручник. Галунько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короєд С. О. Херсон : ХМД, 2013. Т. 1 : Заг. адміністративне право. Акад. курс, 393 с.

Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 28. С. 53–55. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_28_15

Бевзенко В. М. Сутність та поняття адміністративно-правового регулювання. Вісник господарського судочинства. 2006. № 3. С. 162–167.

Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України : дис. доктора юрид. наук : 12.00.07. К., 2012. 514 с.

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» №527 від 6 червня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 02 червня 2021 р. № 579. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programimolod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621

Standard Eurobarometer 91 – Spring 2019. URL: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2253

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13