ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ ТА УСТАНОВОК НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.21

Ключові слова:

установка, мотивація, психологічне здоров’я молоді

Анотація

У даній статті розкривається актуальна тема сьогодення: влив мотивації та установок на збереження психологічного здоров’я молоді. Провівши аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних досліджень психологічного здоров’я особистості, визначається, що психологічне здоров’я це – стан душевного благополуччя (комфорту), адекватне ставлення до навколишнього світу, відсутність хворобливих психічних явищ (фобій, неврозів). Виявлено, що серед цілого ряду авторських позицій переважають наукові погляди, згідно з якими психологічне здоров’я розуміється як здатність особистості до самореалізації, самоактуалізації, адекватного самосприйняття себе та світу. Встановлено, що рівень здоров’я людини визначається умовами її життєдіяльності: навчання, праці та побуту, добробутом та гігієнічною культурою, а найбільше – способом життя. Спосіб життя включає в себе такі категорії, як рівень життя, якість його та стиль. Визначається вагомий вплив мотивації та установки особистості на своє психологічне здоров’я. Мотив це – обґрунтування рішення задовольнити або не задовольнити зазначену потребу в даному об’єктивному й суб’єктивному середовищі, а установка це неусвідомлюване особистістю стан готовності до певної поведінки або діяльності. Установка найчастіше складається в результаті неодноразового повторення ситуацій, в яких людина реагує певним чином. Установка виділяє три складові: когнітивну (пізнавальну); емоційно-оцінну; поведінкову. Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є: на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості; на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів; на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних моральнодуховних цінностей, наявність позитивного ідеалу; та на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціальне орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

Посилання

Аносов І. П. Здоров’язбережувальні освітні технології у професійно-педагогічній підготовці вчителя /за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014, 28с.

Борисюк А . С . До проблеми психічного та психологічного здоров’я молоді. Психологічні науки. Том 2. Збірник наукових праць. Луганськ. 2013. № 10(91). С. 46-50

Борейко Н. Ю. Організація здоров’язберігаючого н.авчального процесу у вищій школі в сучасних умовах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 12. С. 15-18.

Добровольська Л. Умови та чинники збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів. Український науковий журнал «Освіта регіону». 2021. С. 235.

Коробка Л. Психологічне здоров’я людини в контексті здорового способу життя. Український науковий журнал «Освіта Регіону». 2018. С. 332.

Коробка Л. Психологічне здоров’я людини в контексті здорового способу життя. URL: http://social-science.com.ua/article/489.

Психологія здоров’я людини / Коцан І. Я. та інш. Луцьк : РВВ – Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. С. 48-49.

Лазаренко О. Набуття старшокласниками зрілої ідентичності як необхідна умова психологічного здоров’я. Український науковий журнал «Освіта регіону». 2011. № 2. С. 319.

Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологія особистості : Підручник. К. : ТОВ КММ, 2017. 296 с.

Скворчевська Є.Л. Особливості визначення поняття «мотивації» та «установки» у вітчизняній психології Серія «Психологія». 2011. № 981. С.765.

Соколенко Л. С. Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Умань, 2011. С. 4.12.

Старцева О. Що таке стрес і як з ним боротися? Психолог. 2017. № 2. С. 22-24.

Шаронова І.В. Психічне здоров’я особистості як предмет психологічного дослідження. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 20. С. 738.

Ярема Наталія Юріївна. Психологічне здоров’я особистості. Юридична психологія. № 2. 2015. С. 109-110

О. Shportun Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. Volume 12, Issue 1 Sup. 1, pages: 304-329. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/237

O. Shportun STUDY OF THE INFLUENCE OF KATATHYM-IMAGINATIVE THERAPY ON CORRECTION OF MENTAL DISORDERS IN NEUROTIC CONDITIONS. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020, Volume 11, Issue 2. P. 33-56. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2931.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12