ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СТВОРЕННЯ НЕКОНФЛІКТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.13

Ключові слова:

заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти, ґендерна поведінка, неконфліктне середовище, освітній простір, стратегії поведінки у конфлікті

Анотація

У статті надані результати дослідження впливу особистісних характеристик здобувачів вищої освіти на створення неконфліктного середовища закладу вищої освіти. Представлено аналіз проблеми дослідження у науковій психологічній літературі, теоретично визначено вплив особистісних характеристик здобувачів вищої освіти на створення неконфліктного середовища закладу вищої освіти, представлено явище неконфліктного середовища як складова успішності організації освітнього простору, конструктивні засоби вирішення конфліктних ситуації та визначена конфліктологічна компетентність учасників освітнього процесу. Розглянуто позитивний та негативний вплив конфлікту на навчальну діяльність, специфіку розвитку індивідуально-смислової сфери, вплив розвитку комунікативних навичок на створення безпечного конструктивного середовища у закладі вищої освіти. Актуальне наукове завдання дослідження полягає у формуванні професійних компетенцій здобувачів вищої освіти, а насамперед – компетенцій соціальної взаємодії, що виразилися в уточненні сутності та специфіки неконфліктної взаємодії учасників освітнього процесу, його структурно-змістовної та функціональної основи. Швидка динаміка змін сучасного суспільства показали, що рівень знань людини повинен розвиватися та модернізуватись згідно з потоками інформації і знань, які присутні у суспільстві і особливо – у науковому середовищі . У зв’язку з цим в даний час метою освіти виступають не лише знання, а також розвиток факторів конструктивності: певних навичок та комплексного системного мислення, що у свою чергу формує створення безпечного неконфліктного середовища. Стаття відображає вплив особистісних властивостей здобувачів вищої освіти на створення неконфліктного середовища закладу вищої освіти та розгляд особистісних характеристик здобувачів вищої освіти, що підтверджено дослідженням впливу ґендерної поведінки на вибір стратегії поведінки у конфлікті.

Посилання

Бабаян Ю. О. Гендерні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці. Актуальні проблеми психології. 2015.

Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 383 с.

Відповідальність як чинник адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / Т.Г. Дріга, В.Ю. Завацький, О.Г. Лосієвська та ін. ; за ред. Н.Є. Завацької. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 240с.

Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посіб. для студ. психол.-педагогіч. спеціальностей вищих навч. закладів. Кам’янець-Подільський, 2014. 109 с.

Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 07.09.2021).

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця. К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. 200 с.

Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність» : теоретичний аналіз. 2013. С. 128–135.

Лосієвська О.Г. Психологічні засади розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю : монографія. К.: ПВТП «LAT&K», 2020. 320 с.

Методика Томаса – Кілмена «Стратегії поведінки у конфлікті». URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream.pdf (дата звернення: 01.03.2022).

Орбан-Лембрик Л. Психологія професійної комунікації : монографія. Чернівці : Книги, 2009. 528 с.

Пахомова О. Л. Культурологічний підхід до проблеми професійного становлення майбутнього психолога. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Національного ун-ту імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАН України. 2011. С. 622–636.

Bem S. L. The Measurement of Psychological Androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1974. P. 165–172.

Shannon C. A Mathematical Theory of Communication. ACMSIGMOBILE Computing and Communications Review. Issue 1. Vol. 5. 2001. P. 3–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12