АКТИВІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.13

Ключові слова:

особистість, ресурс, ресурсність, психологічний ресурс, психологічне здоров’я, активізація.

Анотація

Статтю призначено розгляду активізації ресурсів особистості як запоруки збереження психологічного здоров’я. Проаналізовано визначення поняття психологічного здоров’я та ресурсу в науковій психологічній літературі для розуміння актуальних питань активізації ресурсів особистості. Обґрунтовано актуальність вивчення активізації ресурсів особистості в сучасному суспільстві, в умовах постійних змін і суспільних потрясінь. Негативні зміни та порушення в стані здоров’я призводять до небажаних наслідків та відображаються на звичному способі життя, потенціалом для надання підтримки іншим, виступають ресурси особистості як певна система, що постійно наповнюється або зменшується, щоб особистість змогла функціонувати. У статті викладено результати теоретичного аналізу проблеми активізації ресурсів особистості. Наведено узагальнені результати наукового пошуку досліджень авторів щодо психологічних ресурсів і ресурсних каналів особистості. Розглянуто види ресурсів особистості: особистісні, психологічні, внутрішні, зовнішні. Особливу увагу присвячено питанням активізації ресурсів особистості, де основний акцент має бути зосереджений на важливості підтримки психологічного здоров’я, пошук шляхів для її підвищення та підтримання оптимального функціонування. Зауважено на значимості виконання вправ для розвитку внутрішніх ресурсів: переосмислення власних цінностей, розроблення плану дій за кількома сценаріями – оптимістичним і песимістичним; віднаходження нового у звичних речах. Окреслено шляхи для зменшення негативних переживань через активізацію тілесних ресурсів: самообійми; п’ять відчуттів; сила тяжіння; фізична активність; вправи, де рівновагу треба зберігати фізично. Аргументовано значущість ресурсності особистості для повноцінного функціонування психологічного здоров’я. Окреслені перспективи емпіричних досліджень проблеми активізації особистістю власних психологічних ресурсів як запоруки збереження здоров’я.

Посилання

Бабенко О. О. Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів. Право та безпека. 2017. № 3(66). С. 121–125.

Бодров В. А., Маклаков А. Г. Особистісний адаптаційний потенціал. Психологічні науки. 2013. № 2. С. 14–23.

Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Ч. 2. Процессы и ресурсы преодолениястресса. Психологический журнал. 2006. Т. 27. № 2. С. 113–123.

Водопьянова Н. Е., Штейн М. В. Оценка оптимизма и активности личности. Практикум по психологии здоровья. СПб., 2005. 450с.

Казібекова В. Ф. Психологічні ресурси особистості: філософськопсихологічний зміст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2017. Вип. 2. Т. 1. С. 120–127.

Кузікова С. Б., Кузіков Б. О. Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2010. № 2(29). С. 106–112.

Кузікова С. Б. Феноменологія саморозвитку в психосоціальній ґенезі особистості: суб’єктний підхід. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. С. 295–318.

Куликова Л. В. Психологічні ресурси та принцип «Консервації». 2010. № 1. С. 7–9.

Кухар Т. В., Волеваха І. Б. Психологічні ресурси особистості в умовах сучасних викликів. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. № 2. С. 94–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ shsesbs_2020_2_9

Максименко С. Д. Психологія особистості : підручник для студентів вищих навчальних закладів. К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. 296 с.

Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными трудностями. Теоретический анализ. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. С. 3–14.

Павелків В. Р. Загальна психологія : підручник для студентів вищ. навч. закладів. К. : Кондор, 2002. 506 с.

Рыбалко Е. Ф., Головей Л. А. Потенциалы возрастного развития. Психология : учебник / под ред. А. А. Крылова. М. : Проспект. 1998. 584 с

Чхаідзе А. О. Активізація ресурсів особистості у важких психологічних життєвих ситуаціях. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2018. № 1. С. 150–154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2018_1_25

Штепа О. С. Особливості звʼязку психологічної та персональної ресурсності особистості. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 21. С. 782–791.

Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Київ. нац. пед. ун-ту ім. І. Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2018. Вип. 39. С. 380–399.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13