СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ, ФОРМИ ТА ДОКУМЕНТОВАНІ ПРОЦЕДУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.8

Ключові слова:

адміністративна послуга, децентралізація, договір про співробітництво громад, міжмуніципальне співробітництво, місцеве самоврядування, публічне управління, співробітництво територіальних громад, територіальна громада

Анотація

У статті вивчено позитивні ефекти, отриманню яких сприяє співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг, визначити пріоритетні форми співробітництва та особливості відповідних документованих процедур. Надано загальний опис сучасного стану співробітництва територіальних громад в Україні. Акцентовано на тому, що за допомогою інструментів міжмуніципального співробітництва територіальні громади можуть зміцнити свою спроможність у забезпеченні надання адміністративних послуг, зокрема отримати додаткові ефекти. Визначено, що до основних ефектів співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг, які отримають ключові стейкхолдери, належать: забезпечення безперервності надання послуг на власній території; розширення реєстру послуг; досягнення більш амбітних цілей; заощадження ресурсів. Наведено співставлення форматів співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг, відповідних прикладів і можливих результатів / ефектів для ключових стейкхолдерів. За результатами аналізування норм чинного законодавства у сфері адміністративних послуг та з урахуванням матеріалів щодо кращих вітчизняних практик і рекомендацій Програми ЄС «U-LEAD з Європою» здійснено обґрунтування можливості застосування наявних форми співробітництва територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Зроблено висновок, що саме другу форма співробітництва територіальних громад – Реалізацію спільних проектів – може бути застосовано, і вона є найбільш прийнятною та надає можливість громадам-партнерам реалізувати значну чисельність конфігурацій спільної діяльності у сфері адміністративних послуг. Визначено, що налагодження процесів міжмуніципального співробітництва у сфері адміністративних послуг також має супроводжуватися упровадженням сучасних моделей управління на основі якості.

Посилання

Васильєва Н.В. Адміністративні послуги на регіональному рівні: теорія, методологія та проекти реалізації : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2013. 400 с.

Врублевський О., Сороковський В. Договори міжмуніципального співробітництва у сфері управління побутовими відходами. Київ : ФОП Кандиба Т.П., 2018. 96 с.

Генова А.А. Удосконалення співробітництва територіальних громад як засобу ресурсного забезпечення території. Економіка будівництва і міського господарства. 2016. Т. 12. № 2. С. 83–89.

Гуненкова О.В. Надання адміністративних муніципальних послуг в умовах децентралізації влади України : автореф. дис. … к. держ. упр. : 25.00.04. Одеса, 2019. 20 c.

Децентралізація дає можливості : офіц. сайт. нац. проєкту. URL : http://decntralization.gov.ua/.

Ігнат О.В., Маматова Т.В. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в Україні. Аспекти публічного управління. 2019. Том 7. № 5. С. 12–21. doi: https://doi.org/10.15421/151925.

Ільчанінова Н.І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах реформування територіальної організації влади в Україні : автореф. дис. … к. держ. упр. : 25.00.02. Миколаїв, 2019. 20 с.

Карпенко О.В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні : автореф дис... д. наук держ. упр. : 25.00.02 – місцеве самоврядування Київ: НАДУ, 2016. 40 с. URL : http://academy.gov.ua/pages/dop/136/files/b374b30c-50f1-4d4c-8de6-53b8960adc5a.pdf.

Костіна Н.А. Розвиток співробітництва територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні : автореф дис... к. наук держ. упр. : 25.00.04 «Місцеве самоврядування». Запоріжжя, 2017. 20 с.

Кравченко Т. Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання. Аспекти публічного управління. 2021. Том. 9. № 1. С. 121–132. doi: https://doi.org/10.15421/152112.

Маматова Т.В. Формування нової системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації. Аспекти публічного управління. 2015. Т. 3, № 4. С. 75–83. doi: https://doi.org/10.15421/151536.

Маматова Т.В., Гладка О.М. Інноваційні підходи до розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1(44). С. 86–91. doi: https://doi.org/10.33287/102011.

Міжмуніципальне співробітництво / уклад.: В. Вакуленко, О. Ігнатенко, Г. Борщ [та ін.]. Київ : Фенікс, 2012. 392 с.

Можливості та виклики застосування механізму співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг : аналітична записка. Програма «U-LEAD з Європою». URL : https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Analitychna-zapyska.pdf.

Обговорення проблематики співробітництва територіальних громад у сфері адмінпослуг. Програма «U-LEAD з Європою» (напрям з покращення якості надання адміністративних послуг для населення). URL : https://tsnap.ulead.org.ua/news/obgovorennya-problematyky-spivrobitnytstva-terytorialnyh-gromad-u-sferi-adminposlug/.

Оленковська Л.П. Організаційно-управлінське забезпечення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні : автореф. дис. … канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування». ДРІДУ НАДУ, 2013. 20 с.

Полтавець В.Д. Фінансово-організаційне забезпечення впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні. Зб. наук. праць НАДУ. 2014. Вип. 2. С. 106–113. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2014_2_11.

Посібник зі співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг : зб. практик та рекомендацій для ЦНАП. Програма «U-LEAD з Європою». 2020. URL : https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/VR20_All.pdf.

Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 черв. 2014 № 1508-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text.

Програма ЄС «U-LEAD з Європою» презентувала посібник «Співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг». Програма «U-LEAD з Європою». URL : https://tsnap.ulead.org.ua/news/programa-yes-u-lead-zyevropoyu-prezentuvala-posibnyk-spivrobitnytstvo-terytorialnyh-gromad-u-sferi-administratyvnyh-poslug/.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад. Урядовий портал. URL : https://www.kmu.gov.ua/bills/proektzakonu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukraini-pro-spivrobitnitstvo-teritorialnikh-gromad-shchodo-uporyadkuvannya-okremikhpitan-spivrobitnitstva-teritorialnikh-gromad.

Серьогіна Т. Система надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади : автореф. дис. ... докт. наук держ. упр. : 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Харків: ХарРІДУ НАДУ, 2021. 40 с. URL : https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/ref_ser.pdf.

Співробітництво територіальних громад. URL : http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/spivrobitnytstvo/.

Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС) / за заг. ред. В.В. Толкованова, Т.В. Журавля. Київ, 2016. 154 с. URL : https://www.ims-ukraine.org/sites/default/files/IMC.pdf.

Шаров Ю.П. Потенціал та інструменти співробітництва спроможних громад в умовах децентралізації. Аспекти публічного управління. 2015. Т. 3. № 4. С. 102–110. doi: https://doi.org/10.15421/151539.

Ihnat O. Improving the local council deputies’ competence in the development of intermunicipal cooperation: Ukrainian best practices. Legea şi viaţa. 2019. № 9/2. P. 55–58. URL : http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/9-2/9-2.pdf.

Ihnat O. Community cooperation for sustainable development: the Institute for Sustainable Communities expirience (USA). Sustainable Development of Territories: Problems and Solutions : Materials of X Intern. Scientific and Practical Conf., Dnipro, October 25, 2019 / ed. by O. Bobrovska. Dnipro : DRІPA NAPA, 2019. Р. 208–212. URL : http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2019_10_25_material_erep.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 4.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ