ГЕРМЕНЕВТИКА СУДОВИХ РІШЕННЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.7

Ключові слова:

герменевтика, кримінальне провадження, суд, рішення, тлумачення, роз’яснення

Анотація

Стаття є спробою розкрити використання герменевтичного методу із аналізом положень Кримінального процесуального кодексу України, у судових рішеннях у кримінальних провадженнях. Визначено, що акт правосуддя та акт судового контролю, які формально виражені у судових рішеннях у кримінальному провадженні, є одними з основних вітчизняних правозастосовних актів. У них відбувається поєднання теорії та практики, суджень щодо справедливості та формування ситуації визначеності у період конфлікту. У контексті дослідження проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини у справі «Делькур проти Бельгії» (заява № 2689/65), положення ч. 4 ст. 17, ч. 6 ст. 368, ч. 1 ст. 370, ч. 1 ст. 380, п. 3 ч. 1 ст. 413, ч. 1 ст. 433, ч. 4 ст. 434-1 Кримінального процесуального кодексу України. Досліджуючи вказані нормативні джерела та на основі аналізу наукових праць (А.М. Бернюкова, О.М. Балинської, З.А. Загиней, О.О. Мережко, В.А. Трофименко та інших учених), встановлено, що внутрішнє переконання суду, яке ґрунтується не лише на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, але й на власному життєвому досвіді, компетентному погляді, який дозволяє зрозуміти сенс казуїстичної ситуації, здатні забезпечити правильне пізнання подій та явищ кримінального провадження і відобразити їх у судовому рішенні. Зміст судового рішення є квінтесенцією інформації та знань, що формально відображаються у ньому і вироблені на основі специфічних практичних навичок, а їх підґрунтям є норми кримінального процесуального законодавства. У досліджуваному аспекті кримінальне процесуальне законодавство встановлює межі застосування герменевтики судових рішень у кримінальному провадженні.

Посилання

Ховпун О.С. Значення герменевтичного методу в дослідженнях адміністративно-правового забезпечення фармації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. № 2. С. 69–76.

Симон Ю.С. Герменевтичний підхід у філософсько-правових дослідженнях: теоретико-методологічний і техніко-юридичний аспекти. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали XV Всеукр. наук.- практ. конф. (Київ, 28 листоп. 2019 р.): у 2 ч. Київ, 2019. Ч. 1. С. 196–199.

Трофименко В.А. Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. Харків : Право, 2012. 2012. № 3(13). С. 43–52.

Мережко А.А. Юридическая герменевтика и методология права. Проблеми філософії права. 2003. Том 1. С. 159–162.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Коваль І. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_7474.

Сase of Вelcourt v. Belgium. Judgment of 17 January 1970. (Application No. 2689/65) URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57467.

Загиней З.А. Елементи герменевтики кримінального закону України. Наук. часопис Нац. акад. прокуратури України. 2015. № 1. С. 84–92. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/5-2015/zaginej.pdf.

Загиней З.А. Герменевтика кримінального закону України : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю : 12.00.08. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2016. 636 с.

Бернюков А.М. Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний аналіз) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю : 12.00.12. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 18 с.

Косцова І.П. Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2015. № 827. С. 153–158.

Балинська О.М., Ященко В.А. Методологічні засади герменевтики та прагматизму у процесі тлумачення норм права. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 2. С. 3–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09