ВИМОГА «ЯКОСТІ» ЗАКОНУ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.6

Ключові слова:

принцип, верховенство права, закон, якість закону, доступність, передбачуваність закону

Анотація

У статті проаналізовано принцип верховенства права як основний фундаментальний принцип, на основі якого формуються всі інші принципи, і показано, що в літературі цей принцип розглядають у двох значеннях: у широкому значенні як верховенство права над державою, відповідно до якого має організовуватись державна влада, а також у вузькому значенні як співвідношення права й закону в регулюванні суспільних відносин. Розкрито один з аспектів принципу верховенства права, а саме досліджено питання «якості» закону, який приймається державою і які вимоги до цього закону випливають із міжнародних стандартів. Зокрема, наголошено, що закон має бути зрозумілим та чітким настільки, щоб його формулювання давали б можливість самостійно або з відповідною консультацією регулювати поведінку особи, закон має бути передбачуваним і закон має досить чітко встановлювати межі дискреційних повноважень і спосіб їх здійснення з метою захисту суб’єктів правовідносин від свавілля органів державної влади. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо зазначеного питання і встановлено, що відповідно до європейських стандартів наявні такі вимоги до закону, щоб він вважався «якісним», зокрема, точність формулювання нормативно-правових актів; наявність чітких правил і гарантій у законодавстві конкретної держави; дієвість цих гарантій на практиці; відсутність неоднозначного тлумачення закону. Встановлено, що вимога «якості» закону охоплює змістовий аспект, який полягає в тому, що нормативні акти приймаються з урахуванням того, що людина є найвищою цінністю, а також процедурний аспект, відповідно до якого, зокрема, існує заборона зворотної дії закону, за винятком, якщо такий закон звільняє від покарання, а також є несуперечність закону та однаковість у його застосуванні. Зроблено висновки, що вимога «якості» закону означає те, що «закон» повинен бути належним чином доступним та передбачуваним для людей.

Посилання

Петришин В.О. Верховенство права в системі дії права. Проблеми законності. 2009. № 100. С. 18–30. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2311/1/100_2.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

Падалка Р.О. Верховенство права як основоположний принцип права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 195 с. URL: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31468.pdf (дата звернення: 22.09.2021).

Рабінович П.М. Основи теорії та філософії права : навчальний посібник. Львів : видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2021. 256 с.

Верховенство права: Доповідь, схвалена Венеціанською Комісією (Європейська Комісія «За демократію через право») на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26.03.2011) від 04.04.2011 № 512/2009. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr (дата звернення: 18.09.2021).

Берназюк Ян. Категорія «якість закону» як складник принципу верховенства права та гарантія застосування судом найбільш сприятливого для особи тлумачення закону. Судебно-юридическая газета. 21 жовт. 2020. URL: bit.ly/2IPqO65 (дата звернення: 15.09.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» (справа про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України») від 24.12.2004 № 22-pn/2004. База даних «Законодавство України» /ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-04#Text (дата звернення: 20.09.2021).

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 21.09.2021).

Олійник О.С. Принципи кримінального права у світлі практики ЄСПЛ. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 254–260. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/4_2019/40.pdf (дата звернення: 22.09.2021).

«Полторацький проти України» : рішення Європейського суду з прав людини у справі від 29.04.2002 (заяви № 38812/97). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_838#Text (дата звернення: 16.09.2021).

«Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine) : рішення Європейського суду з прав людини у справі від 9.01.2013 (заява № 21722/11). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_947#Text (дата звернення: 16.09.2021).

Пухтецька А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства. Вісник НАН України. 2010. № 3. С. 33–43. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27214/05-Pukhtetska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 20.09.2021).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (в ред. Закону України від 03.10.2017 № 2147–VІІ). Офіційний вісник України. 2017. 8 груд. № 96. С. 2921.

Пігарева Г. Загальновизнані принципи здійснення правосуддя: міжнародний та національний досвід. Підприємство, господарство і право. 2017. № 3. С. 91–94.

«Щокін проти України» (Shchokin v. Ukraine) : рішення Європейського суду з прав людини у справі від 14.10.2010 (заяви № 23759/03 та № 37943/06). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_858 (дата звернення: 16.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09