ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПРОЯВИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ПРАЦІВНИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.5

Ключові слова:

роботодавець, працівник, трудова сфера, утиск, дискримінація, рівність, юридична відповідальність

Анотація

Статтю присвячено проблемі юридичної відповідальності роботодавця за прояви дискримінації щодо працівника. Встановлено, що ефективні правові механізми є надзвичайно важливими у трудовій сфері, про що свідчить низка обставин: а) моральна застарілість Кодексу законів про працю, незважаючи на численні зміни та доповнення; б) поширена трудова міграція частини населення України, зокрема, для роботи в Європейському Союзі; в) залежність економічної стабільності від рівня працездатності населення; г) динамічний характер трудового законодавства, розвиток якого спрямований на більш ефективний захист трудових прав людини. Наголошено, що, попри те, що Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» встановлено відповідальність за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, як окрему підставу настання відповідальності роботодавця її не виокремлено, що не можна вважати прийнятним. До найбільш характерних проявів роботодавцем дискримінації щодо працівника нами віднесені такі: а) за ознакою статі (ґендерна); б) за віком (ейджизм); в) за ознакою інвалідності; г) мобінг; ґ) за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. Акцентовано увагу на тому, що у сучасній трудовій сфері наявна велика кількість дискримінаційних проявів. Разом із тим національне законодавство містить доволі абстрактні визначення сутності дискримінації. Це ускладнює, а подекуди й унеможливлює притягнення винних осіб до відповідальності, зокрема, у випадках вчинення роботодавцем протиправних дій щодо працівника. Зроблено висновок, що Кодекс України про адміністративні правопорушення має бути доповнений низкою положень, у яких необхідно врахувати всі найбільш поширені прояви дискримінації. Наголошено, що конкретизація протиправних дій має поліпшити ефективність правозастосування у трудовій сфері, що у сукупності з адекватним розміром штрафних санкцій дозволить створити дієвий правозахисний механізм.

Посилання

Уварова Н.В. Адаптація Україною стандартів Європейського Союзу у сфері праці: в очікуванні змін. Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29 травня 2020 р.) / уклад. Л.М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 116–118.

Ковбасюк С. Напрями інституціоналізації недискримінації в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 259–265.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950. Рада Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 05.11.2021).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Міжнародний документ від 16.12.1966. ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 05.11.2021).

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації : Міжнародний документ від 21.12.1965. ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text (дата звернення: 05.11.2021).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. Відомості Верховної Ради України від 09.08.2013. 2013. № 32, с. 1720, ст. 412.

Питання заборони та протидії дискримінації : методичні рекомендації для юристів. / Упорядник: Христова Ганна, к.ю.н., доц. Київ. 2015. 112 с. URL: https://rm.coe.int/16803040d8 (дата звернення: 05.11.2021).

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 28.06.2021).

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 05.11.2021).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5.04.2001 № 2341 ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності роботодавців за прояви дискримінації у сфері праці). URL: https://ips.ligazakon.net/document/jg1vf00i?an=&ed=&dtm=&le=(дата звернення: 05.11.2021).

Уряд схвалив зміни до законодавства щодо боротьби з дискримінацією. 12.05.2021. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244147-urad-shvaliv-zmini-do-zakonodavstva-sodo-borotbi-z-diskriminacieu.html (дата звернення: 05.11.2021).

Марценюк Т. Ґендерна рівність і недискримінація : посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. Київ. 2014. 65 c.

Римар Б.А. До питання ґендерної дискримінації на ринку праці. Держава та регіони. Серія: Право. 2016. № 4 (54). С. 42–46.

Войтенко А.В. Ґендерна нерівність на українському ринку праці: перевага чи недолік? / А.В. Войтенко, А.М. Юшко. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві : матеріали ІІ Інтернет-конф. (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.). Харків, 2019. С. 153–159.

Матвейчук М. Мене дискримінували за віком при прийомі на роботу. Як із цим боротися? Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/19/mene-dyskryminuvaly-za-vikom-pry-pryjomi-na-robotu-yak-iz-tsym-borotysya/ (дата звернення: 05.11.2021).

Відмова в прийнятті на роботу за ознаками віку – це дискримінація особи в трудовій сфері. Дебет-Кредит. URL: https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/59064 (дата звернення: 05.11.2021).

Пам’ятка роботодавцям щодо заборони дискримінації працівників з інвалідністю. Громадська синергія. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/pam-yatka-robotodavtsyam-shhodo-zaborony-dyskryminatsiyi-pratsivnykiv-z-invalidnistyu/(дата звернення 05.11.2021).

Йолкіна Н., Швець К. Мобінг на робочому місці: що потрібно знати. Трудові ініціативи. URL: https://trudovi.org/show-news/Trudovi-prava/mobbing (дата звернення: 05.11.2021).

Чи можна захистити себе від дискримінації в трудовій сфері? Наш світ. URL: https://gay.org.ua/blog/2019/02/15/chy-mozhna-zakhystyty-sebe-vid-dyskryminatsii-v-trudovii-sferi/ (дата звернення: 05.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09