СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.4

Ключові слова:

медіація, країни ЄС, громадянське суспільство, демократія, конфлікт, правове поле

Анотація

У статі проаналізовано становлення та розвиток інституту медіації в країнах ЄС. Визначено причини успішного застосування медіативних технологій у сфері досудового врегулювання спорів, а також виявлено загальні передумови, що детермінують успішність застосування інституту медіації у країнах ЄС, як приклад для українського правового поля. Актуальність теми. Становлення демократії в єдиному європейському соціально-економічному і публічно-політичному просторі сприяло розвитку безлічі інститутів громадянського суспільства, а також низки процедур, метою яких є вдосконалення механізму врегулювання можливих конфліктних ситуацій. Так звані «погоджувальні процедури» охоплюють собою досить різнорідні за значенням, стилем і способом вирішення конфліктів механізми, загальним для яких є наявність певного незацікавленого посередника. У Європейському Союзі процедурі медіації приділяють достатню увагу, що наочно підтверджується і кількістю нормативних актів, які регулюють порядок її здійснення, та навіть наявністю Кодексу поведінки медіаторів. Останній зводить медіацію у країнах ЄС у ранг невід’ємного елементу сучасного процесу вирішення конфліктних ситуацій, орієнтованого на виховну і відновну функції правосуддя. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен активного розвитку та становлення процедури медіації у країнах ЄС неодноразово привертали увагу як українських, так і закордонних учених, а саме: М. Дяковича, С. Запари, Г. Гончарової, Н. Бондаренко-Зелінської, В. Комарова, Д. Кушерець, С. Кузьменко, Н. Мазаракі, Ю. Притики, Н. Турман, В. Рєзнікова, Т. Цувіної, Х. Бесемера, Е. Борисова, М.-Л. Гі (Marie-Lawrence Ні), С. Загайнова, С. Калашнікової, С. Кулака, В. Лісіцина, Ж. Міріманоффа (Jean A. Mirimanoff), І. Панова, Е. Рунессона (Eric M. Runesson), Ц. Шамлікашвілі, В. Яркова й інших. Попри очевидну актуальність, у вітчизняній правовій науці ця проблематика комплексно не опрацьована.

Посилання

Давыденко Д.Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. Москва : Инфотропик Медиа, 2013. 232 с.

Пашкова К.І. Медіація в Україні та світі: генеза, правове регулювання та ефективність при вирішенні цивільних спорів. Юридичний науковий електронний журнал. № 8. 2020. С. 128–132.

Реутов С.И., Филатова П.С. Особенности применения медиации в практике зарубежных стран. возможность взаимодействия. Медиация в современной правовой практике: возможности и перспективы: материалы круглого стола в рамках VI Пермского конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 16-17 окт. 2015 г.) / под общ. ред. С.И. Реутова, Л.А. Соболевой ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. 124 с.

Любченко Я. Альтернативні способи вирішення правових спорів : теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2018. 249 с.

Гайдаенко Шер Н.И. Обязательная медиация: опыт Италии. Третейский суд. 2012. № 1(79). С. 156–165.

Mediationsrecht / hrsg. von H. Eidenmüller, G. Wagner. Köln : Otto Schmidt, 2015. 527 s.

Zivilprozessordnung. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: URL : https://www.gesetze-iminternet.de/zpo/ (дата звернення: 10.09.2021).

Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz ZivMediatG). StF: BGBl. I Nr. 29/2003. URL : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002753 (дата звернення: 12.09.2021).

Шварц О. Медиация в Бельгии. Обзор. Ресурсный центр медиации. URL : http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/belgium/text (дата звернення: 13.09.2021).

Шварц О. Медиация в Нидерландах. Обзор. Ресурсный центр медиации. URL : http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/holland/text (дата звернення: 13.09.2021).

Супрун Г. Зарубіжний досвід підготовки медіаторів та можливості його застосування в Україні. Підприємництво, господарство і право. Цивільне право і процес. № 1. 2019. С. 34–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09