ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.21

Ключові слова:

публічне управління кадрами, військова медицина, стандарти підготовки, реформування військової медицини

Анотація

У статті проаналізовано досвід організації військової медицини і підготовки управлінських кадрів у деяких країнах НАТО (США, Франції, Німеччині та Чехії). Проведено науково-теоретичне дослідження формування та реалізації стандартів НАТО у підготовці керівних кадрів для відомчої медицини, визначено оптимальні шляхи їх впровадження у систему підготовки у ЗСУ. Протягом останніх десятиліть провідні країни Європи та світу ведуть ґрунтовну дискусію щодо того, як надати людині належні знання та вміння для забезпечення гармонійної взаємодії із глобальним суспільством, що швидко роз- вивається. Відбувається нарощування процесів переоснащення медичної служби медичним майном, підвищення ролі медичного забезпечення військових і гуманітарних операцій у різних регіонах ближнього та далекого зарубіжжя, що впливає на рівень вимог до медичних кадрів, до якості їх підготовки. Встановлено, що проблема підготовки керівних кадрів відомчої медицини нині перебуває на етапі масштабних перетворень, викликаних порушенням чинної системи стратегічної стабільності у світі, зміною воєнних загроз для України, новими засобами та способами збройної боротьби. Кінцевою метою таких перетворень є формування добре підготовлених і оснащених армії та військово-морських сил, здатних надійно захищати національні інтереси країни. Проаналізовано пріоритети у сфері підготовки кадрів для потреб медичної служби у системі військової кадро- вої політики Збройних Сил України, що дасть можливість створення високотехнологічного освітнього середовища й оновлення вимог до підготовки військово-медичних фахівців. У статті наголошено на тому, що питання підготовки військово-медичних фахівців для власних збройних сил кож- ної держави особливо стає актуальним у період її реформування. Аналогічні структурні перетворення відбуваються і в медичній службі. Накопичений світовий досвід організації медичного забезпечення будь-якого збройного конфлікту показує, що кінцевий результат лікування поранених насамперед залежить від підготовленості кадрів, часу надання своєчасної та повноцінної медичної допомоги, результатів наукових досліджень і вимагає якнайшвидшого впрова- дження у практику отриманих результатів.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 р. «Про Стратегічний оборонний бюлетень України». Указ Президента України від 6 червня 2016 р. № 240/2016/ Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#n10.

Про вищу освіту : Закон України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010. Київ : Соцінформ, 2010.

Національна рамка кваліфікацій. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1341-2011-п.

TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів). URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти. Львів : Львівська політехніка, 2014. 166 с. 8. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд. URL: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_ UA_2015.pdf.

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд. URL: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.

Компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід / уклад. : Л.Л. Антонюк та ін. Київ : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2016. 62 с.

Толок І.В. Методичні рекомендації з розроблення нормативних документів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України. ДВОН МОУ. Київ, 2016. 10 с.

Фурдик В.Д., Рудинська С.М. Підготовка керівних кадрів у сфері військової медицини в умовах глобалізації. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. т. 30 (69). № 2. С. 96–100.

TITRE III: LES SERVICES DE SOUTIEN. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000034276105&idSectionTA=LEGISCTA000030291491&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20180422

Міжнародний досвід створення та функціонування військово-медичних сил (досвід Франції, Німеччини та США). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29451.pdf.

Key figures. URL: https://www.defense.gouv.fr/english/sante/introduction/key-figures/key-figures.

Effectifs et composantes. URL: https://www.defense.gouv.fr/english/sante/le-ssa/chiffres-cles/effectifs-etcomposantes.

Five functionnal components. URL: https://www.defense.gouv.fr/english/sante/introduction/five-functionnalcomponents/five-functionnal-components.

Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Zentraler_ Sanitätsdienst_der_Bundeswehr.

Joint Medical Service (Germany). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Medical_Service_ (Germany).

Sanitätsdienst. URL: http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/.

Medical Corps (United States Army). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical _Corps_(United_States_Army).

Medical Corps (United States Navy). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical _Corps_(United_States_Navy).

United States Air Force Medical. URL: Service://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_ Medical_Service.

Army Medical Department (United States). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Army_Medical_ Department_(United_States).

The Army-Navy Medical Services Corps Act of 1947. URL: https://collections.nlm.nih.gov/ext/dw/ 101656149/PDF/101656149.pdf.

Университет обороны (Брно). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Университет_ обороны_Брно.

University of defence in Brno. URL: https://www.unob.cz/en/Pages/default.aspx.

Черних О., Черних Ю. Система військової освіти у збройних силах Чеської республіки. Військова освіта. 2020. № 2 (42). С. 339–348.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ