КОНЦЕПТ «МОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ (МОРСЬКОЇ) ДОКТРИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.17

Ключові слова:

діяльність, суспільні відносини, правові відносини, морські простори, морська діяльність, правова (морська) доктрина для України

Анотація

У статті досліджено концепт «морська діяльність» у контексті правової (морської) доктрини для України. Розу- міння поняття «правовідносини» як виду суспільних відносин, що виникають із суспільного життя, зокрема, як наслі- док суспільно корисної діяльності суб’єктів такої діяльності, та дістали врегулювання правовими засобами, природно приводить автора до висновку, що досягнення мети дослідження потребує вирішення проблеми визначення та змісту поняття «морська діяльність». При цьому наявність декількох нормативно-правових визначень та чисельних наукових досліджень проблеми, а отже, як наслідок, відсутність єдиного розуміння щодо її загальноприйнятного вирішення, унеможливлює формування концепту «морська діяльність» у контексті правової (морської) доктрини для України. Зазначене слід розглядати як відсутність правового обґрунтування, тобто відсутність загальнотеоретичних право- вих підвалин її формування та реалізації, зокрема концептуальних правових положень, що і визначає актуальність дослідження. За результатами дослідження автор робить висновок, що визначення певних понять, які наведені у тек- стах Морської доктрини України 2009 та 2018 років (затверджені підзаконними нормативно-правовими актами), не відповідають визначенням, наведеним у нормах чинного законодавства України, зокрема UNCLOS 82 – міжнародно- го договору України; формулює визначення поняття, що охоплюється терміносполученням «морська діяльність» як виду цілеспрямованої, правомірної, суспільно корисної соціальної активності у сфері освоєння морського довкілля, що здійснюється на підставі, у межах, у формах і у спосіб, які визначені нормами морського права, чим створюється її специфічний (видовий) правовий режим, як результат перетворення суспільних відносин між її суб’єктами у «морські правовідносини»; визначає складники змісту поняття, що охоплюється терміносполученням «морська діяльність», як її підвиди; визначає необхідність та наукову пропозицію про включення концепту «морська діяльність» до процесу формування та реалізації правової (морської) доктрини для України.

Посилання

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307. URL: https://cutt.ly/1n9IAOs.

Про внесення змін до Морської доктрини України на період до 2035 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1108. URL: https://cutt.ly/nn9IDvM.

Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108 : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. № 1023. URL: https://cutt.ly/Cn9IHoz.

Философский энциклопедический словарь / редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. Москва : Сов. энциклопедия, 1989. 815 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Харків : Право, 2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. 728 с.

Крижанівський А.Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, інфраструктура. Одеса : Фенікс, 2009. 504 с.

Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. Москва : Политиздат, 1989. 479 с.

Convention on the Law of the Sea, 1982. URL: https://cutt.ly/Mn9DqP1.

Draft Ocean Space Treaty: working paper / submitted by Malta. Part I. Ocean space. Chapter I. Definitions: United Nations General Assembly. 23 August 1971. 89 p. URL: https://digitallibrary.un.org/record/640533.

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972. URL: https://cutt.ly/Sn9SBf6.

UN Convention on the Law of the Sea, 1982: A Commentary. Vol. II. Center for Oceans Law and Policy and Koninklijke Brill NV. / Editor-in-Chief Myron H. Nordquist. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers; Brill Academic Publishers, 2003.

Про затвердження порядку митного оформлення продукції морського промислу, яка ввозиться на митну територію України : Наказ Держмитслужби № 504 від 17.08.1998. URL: https://cutt.ly/pn9SM4z (втр. чин.).

Шамратова А.В. Морская энциклопедия. Москва : ТЕРРА, 2002. 384 с.

Водний кодекс України, 1995. URL: https://cutt.ly/wn9IXuF.

Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання : Наказ МОЗ України від 02.06.2003 р. № 243. URL: https://cutt.ly/cn9IVrg.

Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю.Г. Барсегов. Москва : Междунар. отношения, 1985. 256 с.

Высоцкий А.Ф., Цемко В.П. Черноморско-Азовский бассейн (правовые вопросы использования пространств и ресурсов). Киев : Наук. думка, 1991. 252 с.

Щипцов О.А., Єфремов В.С. Транспортне освоєння Азовського моря: Історичний екскурс і сучасність. Київ : Будівельник, 1995. 144 с.

Convention on the High Seas, 1958. URL: https://cutt.ly/Ln9IbmR.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28