ЦІННІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.16

Ключові слова:

цінності, детермінанти, адвокат, адвокатська діяльність, особистість, суспільство, держава, право

Анотація

Стаття присвячена дослідженню імплементації ціннісного підходу до права, зокрема обґрунтовані ціннісні детер- мінанти професійної адвокатської діяльності в межах сучасного наукового дискурсу. З’ясовано, що саме зв’язок аксі- ологічного підходу в методології юриспруденції з духовною інтерпретацією реальності, діяльності людей, з ідейним конструюванням (моделюванням) права і держави дозволяє подолати крайності юридичного позитивізму із властивим йому формально-догматичним підходом. Визначено, що для глибшого розуміння процесів правотворення особливе зна- чення має усвідомлення значущості ролі цінностей у системі регуляції суспільства: цінності зумовлюють виникнення уявлень про ідеальні моделі соціальної взаємодії, у зв’язку з чим відносини, що втілюють ці ідеальні образи, є аксіоло- гічно детермінованими. Зауважується, що і міжнародна, й українська практики розвитку правових механізмів регу- лювання суспільних відносин вказують на те, що концептуальні рішення лише тоді надійні орієнтири для позитивних змін, коли вони, по-перше, походять із тих надій і очікувань, із якими пов’язує більшість населення країни своє майбут- нє. По-друге, коли вдається об’єднати зусилля держави та суспільства. Саме ці чинники є ключовими у справі розви- тку методології та ідеології правового порядку в суспільстві, у справі розробки їх перспектив тощо. Наголошується на тому, що особистість і професійна діяльність адвокатів у ракурсі їх ціннісної та мотиваційної характеристик зрідка є предметом самостійного глибокого дослідження. Загалом ця тема фрагментарно висвітлюється в науковій юридичній літературі, що й зумовило актуальність наукової розвідки. У цьому контексті наголошується на тому, що професійна сфера діяльності адвоката відображає його найбільш важливі та стійкі характеристики у професійному просторі, з-поміж яких і цінності, і мотиви практичної діяльності, і, зрештою, кар’єрні устремління.

Посилання

Бліхар В.С. Ієрархія цінностей як життєво значима засада формування особистості. Військово-науковий вісник. 2010. Вип. 13. С. 198–207.

Грищук О.В. Філософія конституційних цінностей : монографія. Київ : ВАІТЕ, 2019. 416 с.

Гусейнов А.И. Проблема ценностей в праве. Право и политика. 2007. № 7. С. 14–22.

Загальна теорія права : підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2016. 392 с.

Методологія в праві : монографія / за заг. ред. І. Безклубого. Київ : Грамота, 2017. 658 с.

Мазур М.Р. Психологічні особливості адвокатської діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2017. № 27. С. 106–109.

Пухарева Т.С. Соціально-психологічна установки і цінності в контексті професійного розвитку юристів. Прикладна юридична психологія. 2016. № 1. С. 53–61.

Фальковський А.О. Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.12 ; Одес. юрид. акад. Одеса, 2011. 17 с.

Філософія права : підручник / за ред. О.Г. Данильяна. Харків : Право, 2009. 208 с.

Pal Arjun. Philosophy and the Morality of Lawyers: Can a Lawyer be a Good Person? 2019. URL: https://ssrn.com/abstract=3484918. DOI:10.13140/RG.2.2.11203.25129.

Vega Jesús. Legal philosophy as practical philosophy. Revus. 2018. Vol. 34. doi.org/10.4000/revus.3859.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28