ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.13

Ключові слова:

психологічна служба, психологічний супровід, заклади освіти, психологічна культура

Анотація

У статті розглянуто напрями розвитку психологічної служби у закладах освіти в Україні. Розглянуто нормативно- правові засади створення, функціонування та розвитку психологічної служби у системі освіти. Підкреслено, що сьогодення передбачає перезавантаження української освіти з оновленням наявного алгоритму професійної діяльності та переглядом методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат із викорис- танням ефективних методів практичної психології та соціальної педагогіки/роботи. Саме психологічна служба покликана навчити, як жити в злагоді із самим собою та з іншими і як вступати у відносини зі світом, щоб життя приносило задо- волення. Тому першочерговим завданням працівників психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи. У зв’язку з цим суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби у системі освіти (практичних психологів, соціальних педагогів та методистів). Аналіз та оцінка наявних організаційних моделей психологічних служб у закладах вищої освіти України, зокре- ма, на прикладі м. Дніпро, дозволяють констатувати наявність позитивного досвіду, виокремити існуючі проблеми та визначити перспективи подальшого розвитку. Показано, що психологічна служба ЗВО – це інтегрована система, яка повинна об’єднувати у собі основні струк- турні складники: психологічну діагностику (індивідуальну і групову), консультування, психологічну профілактику, про- паганду психологічних знань, соціально-психологічну адаптацію студентів у навчально-професійній діяльності, підви- щення рівня їх духовного розвитку та психологічної культури, тренінгові заняття, семінари, конференції тощо. Автор підтримує думку, що метою діяльності психологічної служби у ЗВО є: психологічна допомога здобува- чу вищої освіти на різних етапах його професійного становлення, психологічний супровід у вирішенні нормативних та ненормативних криз; психопрофілактика хімічної, ігрової, віртуальної залежностей; психологічна допомога викла- дацькому складу та психологічний супровід творчої діяльності науковця, активізація наукового потенціалу; надання практичних навичок майбутньої професійної діяльності студентам-психологам через їх активне залучення до співп- раці зі спеціалістами та викладачами, які входять до психологічної служби ЗВО. Автор акцентує увагу на допомозі викладачам у роботі зі здобувачами вищої освіти з особливими потребами та штаті працівників психологічної служби. Проведене дослідження дозволило визначити етапи інституціоналізації та перспективи розвитку психологічної служби закладів освіти, зокрема ЗВО України у сучасних умовах їх реформування; підкреслити необхідність розвитку психологічної служби ЗВО як інструменту якісних змін у системі вищої освіти, підвищення її студентоцентричності.

Посилання

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України : Наказ МОН України від 22 травня 2018 р. № 509. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psihologichnusluzhbu-u-sistemi-osviti-ukrayini.

Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 27.07.2020 № 22.1/10-495.

URL: https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-robotypsykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/.

Гасюк М.Б., Гринів О.М. Модель психологічної служби вищого навчального закладу. Психологічні перспективи. Випуск 20.2012. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Psis_2013_2_9.pdf.

Шкарлет С.М., Горшунова І.В. Інноваційний розвиток освітнього простору у вищих навчальних закладах. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=270.

Психологічна служба в системі освіти: курс лекцій. / Укладач: І.С. Загурська. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 166 с.

Єфименко О. Психологічна служба як чинник якості освітнього процесу. URL: http://education-ua.org/ru/blogs/tema-1/1367-psikhologichna-sluzhba-yak-chinnik-yakosti-osvitnogo-protsesu.

Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : навчально-методичний посібник у 2 т. / за ред. В.Г. Панка, І.І. Цушка. Київ : Ніка-Центр, 2005.

Фурман А., Надвинтна Т. Психологічна служба університету: від моделі до технології. Психологія і суспільство, S. l., Nо. 2(52), p. 80–104, Aug. 2017. URL: http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/655/655 (дата звернення: 05.06.2021).

Кайріс О.Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном. URL: https://www.psyh.kiev.ua/Кайріс_О.Д._Сучасний_стан_і_тенденції_розвитку_психологічної_служби_ВНЗ_в_Україні_і_за_кордоном.

Психологічна служба у системі освіти. URL: http://psyua.com.ua/index.php?lang=ua&page=unmc.

Психологічна служба Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. URL: http://www.dnu.dp.ua/view/socpsih.

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». URL: https://www.nmu.org.ua/.

Дніпровський державний медичний університет. Організаційна структура. URL: https://www.dmu.edu.ua/ua/about/orhanizatsiina-struktura.

Психологічний клуб. Університет імені Альфреда Нобеля. URL: https://duan.edu.ua/component/search/?searchword=all&Itemid=502.

Дніпровський гуманітарний університет. URL: https://dgu.edu.ua/pro-universitet/zagalna-dovidka/.

Євдокимова І.А. Соціально-психологічна служба університету: соціологічний аналіз ставлення та потреб потенційних споживачів. URL: http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/ files/ magazine /2_2011/4_3_1.pdf.

Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України». URL: https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-monukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-provnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28