ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТЯЧИХ І БАТЬКІВСЬКИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.9

Ключові слова:

захисний механізм, імпульсивність, спотворення реальності, проекція, інтроекція, дефлексія, конфлюенція, ретрофлексія, витиснення, заміщення, подавлення, регресія, компенсація, заперечення, сублімація, інтеллектуалiзацiя, реактивне утворення

Анотація

У статті наведено аналіз психологічної літератури до визначення поняття психологічного захисту, представ- лено різні наукові підходи до вивчення захисних механізмів, особливу увагу приділено розумінню захисних механізмів із погляду психоаналітичної школи та школи гештальттерапії. Надано опис загальноприйнятих механізмів захисту, які використовуються особистістю. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки захисних механізмів дорослих і дітей. Висвітлено основні ознаки механізмів психологічного захисту: імпульсивність, спотворення реальності, від- сутність усвідомлення суб’єктом захисних форм поведінки. Підкреслено, що захисні механізми у дітей мають обері- гаючий характер і підтримують нормальний психологічний статус особистості. Названо основні причини виникнення захисних механізмів у дітей: реакції занепокоєння та фізичний дискомфорт, страх розлуки та самостійності, страх смерті, страх підпорядкування, страх зміни. Обґрунтовано актуальність і сформульовано мету дослідження. Наве- дено процедуру проведення діагностичного етапу дослідження, описано вибірку, а також психологічний інструмен- тарій. Представлено результати емпіричного дослідження захисних механізмів дітей і їхніх батьків. Виокремлено домінуючі стратегії психологічного захисту у двох вибірках. Розкрито зміст домінуючих захисних механізмів дітей і їхніх батьків. Перевірено наявність достовірних відмінностей між показниками захисних механізмів дітей різного віку. Порівняно результати нашого дослідження із загальноприйнятими уявленнями щодо головних механізмів психо- логічного захисту у дітей і дорослих. Зроблено основний висновок дослідження, сформульовано можливі перспективи подальших наукових розробок.

Посилання

Баркан А.И. Практическая психология для родителей. Москва : АСТ – ПРЕСС, 1999. 270 с.

Гончарук Н., Онуфрієва Л. Особливості формування психологічних захисних механізмів у ситуаціях спілкування в дітей підліткового віку. URL: https://www.researchgate.net/publication/326828690_OSOBLIVOSTI_FORMUVANNA_PSIHOLOGICNIH_ZAHISNIH_MEHANIZMIV_U_SITUACIAH_SPILKUVANNA_V_DITEJ_PIDLITKOVOGO_VIKU.

Горобець Т.В. Соціально-перцептивні викривлення – епіфеномен психологічних захистів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмеьницького. Черкаси, 2008. 392 с.

Загальна психологія : навчальний посібник / під ред. С.Д. Максименка. Вінниця : Нова книга, 2004. 704 с.

Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. Санкт-Петербург, 2000. 73 с.

Кон И.С. Ребенок и общество. Москва : Наука, 1988.270 с.

Перлз Ф. Гештальт-подход. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 41 с.

Перлз Ф., Гудман, Хефферлин. Практикум по ГТ. Москва, 2000. 75 с.

Плутчик Р., Келлерман Г., Конт Х.Р. Тест-опросник механизмов психологической защиты (Life Style Index) / адаптация Л.Р. Гребенникова (Инструкция по применению). Москва, 1996. 18 с.

Примак Ю.В. Дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/VchdpuPH_2015_126_28.p

Рубенштейн С.Л. Основи общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 1998. 579 с.

Серж Гінгер. Гештальт: мистецтво контакту. Новий оптимістичний підхід до людських стосунків / за ред. О. Фільца ; пер. з франц. Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. 160 с.

Скиннер Р., Клииз Д. Семья и как в ней уцелеть / пер. з англ. Москва : Независимая фирма «Класс», 1995. 272 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.

Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы / пер. з англ. Москва : Педагогика, 1993. 144 с.

Фрейд З. Вступление в психоанализ: Лекции / авт. очерка про Фрейда Ф.В. Бассин и М.Г. Ярошевский. Москва : Наука. 1989. 456 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28