СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРОТИДІЇ ЇЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.6

Ключові слова:

організована злочинність, стан, протидія, механізм, показники

Анотація

У статті констатовано, що з урахуванням комплексного характеру організованої злочинної діяльності, складного безпекового середовища навколо України та криміногенної ситуації організація системної боротьби з організованою злочинністю має стати одним із пріоритетних завдань державної політики та потребує вжиття дієвих міжвідомчих заходів і поглиблення правоохоронної співпраці. З’ясовано, що організована злочинність в Україні стійко розвивається і структурується, втягуючи у цей процес представників органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохо- ронних органів, судової влади тощо. Нинішній стан організованої злочинності загрожує національній безпеці та ціліснос- ті держави, що вимагає вжиття невідкладних адміністративно-правових заходів із протидії їй. Протидія організованій злочинності – це не ізольована проблема, до якої нині наявне спрощене ставлення своїми непослідовними діями окремих суб’єктів, а комплексний, складний адміністративно-правовий механізм, котрий потребує стратегічного вирішення. Автором проаналізовано поширення організованої злочинності у розрізі за регіонами України протягом 2014–2018 рр.. Так, 2014 р. найбільше організованих груп виявлено у м. Києві (14), Одеській (12), Харківській (10) Доне- цькій (9), Луганській, Полтавській, Чернівецькій областях (по 8), найменше – у Київській і Херсонській областях (по 3). Автор зазначає, що висока зорганізованість, набуття транснаціональних зв’язків за умов певної інертності наці- онального законодавства перетворює сучасну організовану злочинність на глобальну небезпеку для світу і міжнарод- ного правопорядку та створює перешкоди соціально-економічному прогресу людства. Автор стверджує, що організована злочинність є найскладнішим і найнебезпечнішим антисуспільним явищем, яке не обмежується державними кордонами. Нині вона несе реальну загрозу державі та суспільству, що проявляється у вторгненні у політику, економіку, соціальну, безпекову, банківську, фінансово-кредитну, правоохоронну, приватиза- ційну, інвестиційну, природо-добувну та інші життєво важливі сфери держави, створюючи у них тіньові злочинні схеми; встановлення контролю над митними органами; втручання у розвиток ринкових відносин; блокування ефектив- них процесів проведення реформ у державі; організацію злочинної діяльності у таких напрямах, як: наркобізнес, про- ституція, азартні ігри, нелегальна торгівля зброєю, викрадення і контрабанда автотранспорту, незаконна міграція, торгівля людьми, трансплантація людських органів; зрощення з міжнародною злочинністю, створення міжнародних організованих транснаціональних злочинних організацій тощо.

Посилання

Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013−2017 рр.). URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tendentsiyi-iprotydiya-zlochynnosti-analiz-zagalnogo-stanu-zlochynnosti-v-ukrayini-za-2018-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymydanymy-za-2013-2017-roky-2/.

Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття – проблема сьогодення. Проблеми законності. 2008. Вип. 99. С. 3–18.

Артеменко І.А. Державна політика протидії організованій злочинності та корупції в Україні. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 61. С. 488–494.

Грохольський В.Л. Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2004. 425 с.

Джужа О.М. Профілактика злочинів: підручник. URL: http://westudents.com.ua/knigi/457-proflaktikazlochinv-djuja-om.html

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 358.

Лист Генеральної прокуратури України від 20 лютого 2019 р. № 21/5-143 вих.-19.

Доценко О.С. Протидія організованій злочинності в Україні: адміністративно-правовий механізм : монографія. Київ : ФОП Кандиба Т.П., 2020. 460 с.

Про утворення територіального органу Національної поліції : постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2019 р. № 867. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2019-%D0%BF

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П