ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.3

Ключові слова:

глобалізація, державне управління, децентралізація, європейські стандарти, механізми державного управління, публічне управління, сталий розвиток

Анотація

Узагальнено принципи розвитку та функціонування складного механізму державного управління на регіональному рівні, що характеризує рівень здатності системи державного управління не тільки діяти в умовах соціальної трансформації, а й впро- ваджувати інноваційні форми та методи діяльності на рівні адміністративно-територіальних одиниць. На основі мето- дології теорії регіонального розвитку доведено можливість: 1) з’ясувати тенденції розвитку регіонів; 2) розробити моделі та механізми регіонального розвитку; 3) прогнозувати результати впровадження галузевих та місцевих реформ; 4) виробляти алгоритми впровадження системних реформ на основі зарубіжного досвіду та принципів «належного управління». Запропоно- вано концептуальні підходи до затвердження та впровадження стратегій регіонального розвитку. Встановлено, що держава як носій національних інтересів та конституційних гарантій має забезпечувати безперервність у створенні та постійному вдосконаленні концептуальних основ, інституційних механізмів реалізації регіональної політики, реалізації конкретних місце- вих проєктів та програм. Доведено дихотомічний зв’язок процесів регіоналізації, глобалізації та децентралізації. Встановлено, що наявна суперечність щодо сучасної трансформаційної тенденції у сфері регіонального управлін- ня, спричиненої інституційною зміною системи регіонального управління, суперечністю конституційних норм та поло- жень проєктів у сфері регіонального управління, нерозвиненими функціональними регіональними механізмами. У статті вказується на доцільність вивчення особливостей сталого розвитку регіонів не лише у системі соціальних, економічних та екологічних процесів, а й з позиції ефективності державного управління та принципів гуманізації цивілізованого роз- витку для забезпечення прав людини третього покоління. Запропоновано перейти до інноваційної парадигми держав- ного управління в процесі формування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів. Доведено, що дер- жавне управління передбачає функціонування універсального організаційно-правового механізму виявлення, узгодження та реалізації потреб та інтересів суб’єктів регіонального управління на основі використання спеціальних інструментів та форм територіального розвитку. З’ясовано, що визначальна роль у процесах сталого розвитку регіонів належить політиці децентралізації національних держав, які намагаються подолати соціально-економічну та політичну диспро- порцію у суспільному розвитку, приєднуючись до процесів регіоналізації та глобалізації. Концептуальні основи розвитку регіонів у системі державного управління визначені шляхом взаємозв’язку суспільних потреб та функціональної мети діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Доведено, що для ефективного управління регіонами в країні слід збільшити регуляторний вплив регіонального управління на основі функціонування спеціальних механізмів управління, у межах яких поєднуються інтереси держави та органів місцевого самоврядування, неурядових організацій. Наводяться причини того, що відповідно до явища європеїзації державного управління концептуальні рамки реформування регіональної адміністрації в Україні мають бути розроблені на основі європейських норм та стандар- тів територіального управління.

Посилання

Грицяк І.А. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. Київ : Вид-во УАДУ. 1997. 487 с.

Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. 289 с.

Ворона П.В. Регіон як адміністративно-територіальна одиниця верхнього рівня місцевого самоврядування, утворена після адміністративної реформи Франції. Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. 2009. № 2 (30). С. 349–355.

Рагімов Ф. Теоретико-методологічні засади механізмів регіонального управління в умовах глобалізації. Наук. вісн. Акад. муніціп. упр. Зб. наук. пр. Серія: Управління. 2016. № 4. С. 111–115.

Рагімов Ф. Механізми державного управління регіональним розвитком у контексті сучасної парадигми сталого розвитку. Публічне адміністрування: теорія та практика : електронний зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2017. № 1(3). 7 с. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2011_1/ (дата звернення: 19.07.2021).

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156 (дата звернення: 19.07.2021).

Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе. Логос. 2003. № 6(40). С. 81.

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А. та ін. ; за наук. ред. Я.А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ