КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ ЗА РІЗНИМИ КРИТЕРІЯМИ

Автор(и)

  • Світлана Михайлівна Ходак

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.22

Ключові слова:

інтерес, приватні інтереси, публічні інтереси, законний інтерес, суб’єктивне право, презумпція

Анотація

Стаття присвячена питанням класифікації інтересів у сімейному праві за різними правовими критеріями. У статті аргументовано, що в основі класифікації інтересів у сімейному праві мають виступати такі критерії: 1) залежно від сфери, у якій вони виникають: приватні та публічні інтереси сімейного права; 2) залежно від суб’єктів сімейного права: інтереси подружжя; інтереси батьків; інтерес дітей; інтереси інших членів сім’ї; 3) залежно від від- повідності вимогам норм сімейного права: законні та протиправні інтереси; 4) залежно від характеру та змісту потре- би, на задоволення якої спрямований інтерес: майновий інтерес та немайновий інтерес; 5) залежно від форми закріплен- ня: інтереси, закріплені в положеннях сімейного законодавства, та інтереси, виражені у принципах сімейного права. Особлива увага у статті спрямовується на дослідження приватних та публічних інтересів у сімейному праві. Доведено, що норми сімейного права побудовані на основі встановлення форм і меж взаємного доповнення приватних і публічних інтересів. У статті йдеться про те, що приватні інтереси в сімейному праві представлені у вигляді інтересів окремих членів сім’ї, а їхня сутність зумовлена видом сімейної підструктури. Також констатовано, що публічні інтереси в сімейному праві включають в себе: державний інтерес; громадський інтерес; інтерес сім’ї. У статті зазначається, що ухвалені батьками, законними представниками дитини, органами влади, судом та іншими особами рішення у своїй основі повинні спрямовуватись на пріоритетне врахування інтересів дитини з метою задоволення будь-яких її потреб (залежно від віку, стану здоров’я, статі та специфіки розвитку дитини), що вписується в сутність принципу найкращих інтересів дитини. Автором статті доведено, що принцип найкращих інтересів дитини включає в себе і принцип добробуту дитини, що виключає необхідність їх розмежування як окремих правових категорій.

Посилання

Венедіктова І.В. Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prpr_2013_1_16.pdf (дата звернення: 06.07.2020).

Вінник О.М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : дис. … докт. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2004. 631 с.

Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. Москва : Наука, 1979. 217 с.

Завьялов Ю.С. Связь права с интересами коллектива и личности. Советское государство и право. 1967. № 7. С. 80–87.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. Львов : Вища школа, 1985. 180 с.

Сімейний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № № 21–22. Ст. 135. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 06.07.2020).

Субочев В.В. Теория законных интересов : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Тамбов, 2009. 490 с.

Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве. Государство и право. 2002. № 9. 23 с.

Ходак С.М. Поняття і структура охоронюваних законом інтересів. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної прикладної науки : IV Всеукраїнський науково-практичний симпозіум, 15 травня 2020 р. Івано-Франківськ, 2020. С. 398–401.

Чепис О.І. Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві. URL: http://www.pap.in.ua/1_2013/Chepis.pdf (дата звернення: 06.07.2020).

Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. Санкт-Петербург : Изд. дом Санкт-Петербургск. гос. ун-та, 2005. 603 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06