УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ У КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ВІКОВОЇ РІВНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Михайлівна Грень

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.17

Ключові слова:

дискримінація, Уповноважений з питань захисту від дискримінації, спеціальний уповноважений, вік, повноваження

Анотація

У статті розглядається діяльність Уповноваженого з питань захисту від дискримінації. Особливу увагу присвяче- но компаративному аналізу в контексті гарантування вікової рівності. У межах наукової статті звернемося до досві- ду двох країн – Албанії та Латвії. Тут механізм гарантування зводиться до існування спеціального Уповноваженого, що займається проблемами протидії дискримінації та забезпечення рівності. Розгляд зарубіжного досвіду дав можливість констатувати ефективність існування інституту спеціального Уповно- важеного у сфері протидії дискримінації. Його дія поширюється на широку сферу та включає як приватні, так і публічно- правові відносини. Основними повноваженнями є розгляд ситуацій щодо порушення принципу рівності за будь-якою озна- кою, яка тала відома як зі звернень заявників, компетентних органів, так і самостійної роботи. Процедура розслідування передбачає збір інформації щодо цього питання, інспекції або слухання. Проаналізувавши зібрані факти на основі процедури розслідування, Уповноважений видає рішення протягом 90 днів з дня реєстрації скарги. Уповноважений проводить адмі- ністративного розслідування після отримання достовірної інформації про порушення закону, накладає адміністративні санкції та подає позов на захист принципу рівності й недискримінації з питання, що стосуються колективних інтересів. Ефективність роботи забезпечується можливістю не лише констатації порушення, а й застосування адміністра- тивних санкцій до правопорушника. Уповноважений здійснює діяльність щодо вдосконалення законодавства та при- ведення у відповідність актів, що видаються органами публічної влади, до міжнародних і конституційних вимог (через звернення до Конституційного суду – Албанія; індивідуального розгляду Уповноваженого – Литва). Доведено, що така форма інституційного гарантування наділена змогою подолати проблеми множинної дискримінації. Моніторингова діяльність, аналіз статистики, громадських настроїв, опитування населення та проведення превентивної, роз’яснювальної роботи – це також вагомі повноваження спеціалізованого омбудсмана.

Посилання

Директива 2006/54/EC Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2006 року, що забезпечує застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості (перероблена). Офіційний вісник L 204. 26/07/2006. P. 0023–0036. URL: http://old.noborders.org.ua/docs/docs-inter/dyrektyva-200654ec-evropejskoho-parlamentu-ta-rady-vid-5-lypnya-2006-roku-scho-zabezpechujezastosuvannya-pryntsypu-rivnyh-mozhlyvostej-ta-rivnoho-stavlennya-do-cholovikiv-i-zhinok-u-pytannyah-prat/.

Për mbrojtjen nga diskriminimi. Nr. 10 221. datë 04.02.2010. URL: https://www.uart.edu.al/media/150329-Ligji%2010221_%202010%20per%20mbrojtjen%20nga%20%20diskriminimi.pdf.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 2020. RAPORT VJETOR 2020. URL: https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/03/Raporti-Vjetor-i-KMD-2020.pdf.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas: Įstatymas paskelbtas: 2003 m. lapkričio 18 d. Nr. IX-1826. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr.

2020 metų veiklos ataskaita. С. 17. URL: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/03/lr_lygiu_galimybiu_kontrolieriaus_2020_m._veiklos_ataskaita.pdf.

SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 29 D. SPRENDIME Nr. T-223 TYRIMO 2021 m. sausio 26 d. Nr. (20) SI-4)SP-1. Vilnius. URL: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/01/20si-4sp-1.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06