ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ЄСПЛ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ВИБОРЧИХ СПОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.34

Ключові слова:

адміністративний суд, адміністративна справа, виборчий спір, дискреційні повноваження, ЄСПЛ, процесуальний розсуд суду, розгляд, публічно-правовий спір

Анотація

Наукова стаття присвячена здійсненню характеристики процесуального розсуду адміністративного суду та ЄСПЛ при врегулюванні виборчих спорів. Метою даної статті визначено здійснення особливостей реалізації права на процесуальний розсуд адміністративного суду при врегулюванні виборчих спорів. Встановлено, що пошук нормативних конструкцій встановлення можливості реалізації застосування процесуального розсуду адміністративним судом пов’язується із визначенням таких словосполучень, як «суд може», «на внутрішнє переконання», «суд має право», «за ініціативою суду». Визначено, що врегулювання виборчого спору шляхом визначення у ньому істини та об’єктивності часто межує із необхідністю здійснення суддею вибору, що має відповідати критеріям якості, обґрунтованості, неупередженості та доцільності. Наголошено, що належність виконання процесуального завдання із врегулювання публічно-правового спору, що виникає у зв’язку із реалізацією та захистом виборчих прав, нерозривно пов’язується із встановленням обґрунтованості застосування меж дискреційних повноважень суду. Встановлено, що належність та обґрунтованість реалізації права на застосування процесуального розсуду адміністративного суду перебуває у кореляційних зв’язках із визначенням змісту нормативних приписів чинного законодавства України, узагальнення національної та європейської практики правозастосування. Зроблено висновок, що врегулювання виборчого спору шляхом визначення у ньому істини та об’єктивності часто межує із необхідністю здійснення суддею вибору, що має відповідати критеріям якості, обґрунтованості, неупередженості та доцільності. Акцентовано, що належність виконання процесуального завдання із врегулювання публічно-правового спору, що виникає у зв’язку із реалізацією та захистом виборчих прав, нерозривно пов’язується із встановленням обґрунтованості застосування меж дискреційних повноважень суду.

Посилання

Польщиков В. В. Деякі аспекти визначення суддівського розсуду в теорії права. Право.ua. 2015. № 2. С. 12–16.

Сусак М. С. Зміст процесуального розсуду адміністративного судочинства. Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2017. С. 124–126.

Барак А. Судейское усмотрение: перев с англ. М.: Издательство Норма. 1999. 376 с.

Бевзенко В.М., Панова Г.В. Сутність та підстави втручання адміністративного суду у розсуд публічної адміністрації: монографія / за заг. ред. В. М. Бевзенка. К.: ВД «Дакор», 2018. 232 с.

Савчин М. Свобода суддівського розсуду у світлі обґрунтованості рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій. Юридичний вісник України. 2016. 22 липня. № 28. URL: http://yurincom. deploy.am.com.ua/svobodasuddivskogo-rozsudu-u-svitli-obgruntovanosti-rishen-sudiv-apelyatsijnoyita-kasatsijnoyi-instantsij/

Шатрава С.О. Дискреційні повноваження працівників ОВС, як корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 276–277.

Вель Ги Де. Этика судьи: пособие для судей. М.: Изд-во РАП, 2002. 212 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-I. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Серьогіна С. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України. Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. № 1 (7). С. 41–45.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Бевзенко В.М., Панова Г.В. Сутність та підстави втручання адміністративного суду у розсуд публічної адміністрації: монографія / за заг. ред. В. М. Бевзенка. К.: ВД «Дакор», 2018. 232 с.

Легеза Ю.О. Розсуд судді адміністративного суду: поняття та класифікація. Правові новели. Науковий юридичний журнал. 2022. №18. С. 77–81.

Заморська Л.І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції: автореф. дис… канд. юрид. наук.: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних і правових вчень». Одеса. 2009. 24 с.

Пуделька Й. Адміністративний розсуд: поняття і розмежування із судовим розсудом. Питання адміністративного права. Кн. 1. Харків: Право, 2017. С. 193–200.

Рекомендацiя № Rec (2003) 16 Комiтету мiнicтрiв Ради Європи державам-членам «Про виконання адмiнicтративних рiшень i cудових рiшень у галузi адмiнicтративного права». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_692#Text

Серьогіна С. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України. Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. № 1 (7). С. 41–45.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Case of Vito Sante Santoro v. Italy. URL: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal= hbkm&action=html&highlight=CASE%20%7C%20OF%20%7C%20VITO%20%7C%20SANTE%20%7C%20SANTORO%20%7C%20v.%20%7C%20ITALY&sessionid=68143431&skin=hudoc-en

Case of Clerfayt, Legros v. Belgium. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Case of Clerfayt","Legros v. Belgium"]}

Case of Booth-Clibborn v. the United Kingdom. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Case of Booth-Clibborn v. the United Kingdom"]}

Case of Malarde v. France. URL.: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno": ["46813/99"],"itemid":["001-31353"]}

Справа «Ковач проти України»: рішення Європейського Суду з прав людини від 07.02.2008 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_452

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21