ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.32

Ключові слова:

публічне управління, інвестиційний розвиток регіону, інституційно-правові засади публічного управління, інвестиції, агенції регіонального розвитку

Анотація

У статті розкрито інституційно-правові засади публічного управління інвестиційним розвитком регіону. Розглянуто поняття «інституцій» та «інституційного середовища». Інституціональне середовище складається із макрорівня (публічні органи влади) та галузевого рівня. Інвестиційна політика здійснюється на місцевому, регіональному та державному рівнях і здійснює свій вплив на мікрорівні, мезорівні та макрорівні. Досліджуються питання інституцій як підґрунтя публічного управління інвестиційного розвитку регіону. Підкреслено важливість впорядкованості інститутів та інституційних засад в публічному управлінні. Розкривається законодавче підґрунтя публічного управління в сфері інвестицій. Проаналізовано об'єкти та суб'єкти державної регіональної політики, що дозволило закцентувати увагу на основних моментах, точках зростання, точках сталості інвестиційного розвитку регіонів. Підкреслено важливість ролі держави в публічному управлінні інвестиційним розвитком регіону. Перелічено основні закони, що стосуються інвестиційного розвитку. Проведено огляд інституцій в сфері інвестиційного розвитку регіону. Відмічено, що суб'єктами інституційного забезпечення інвестиційної діяльності є Президент України, Верховна Рада України, районні та обласні ради, міські, сільські та селищні ради, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районні та обласні державні адміністрації, Центральні органи виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та у сфері державної регіональної політики тощо. Головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, який реалізовує державну регіональну політику є Міністерство розвитку громад та територій України. Це міністерство формує цілу систему інституційного забезпечення регіонального розвитку, щоб залучити максимальну кількість інвестицій в громаду, територію, регіони. Особливу увагу зосереджено на Агенціях регіонального розвитку, які відіграють важливу роль у залученні міжнародної технічної допомоги під проекти та програми, залучення інвестицій, та допомагають економічному та соціальному розвитку регіонів України. Підкреслено важливість Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку в залученні фінансових ресурсів на інвестиційні проекти регіонів. Окреслено подальші наукові розвідки, а саме, в напрямку європейських стандартів.

Посилання

Зварич І. Т., Зварич О. І. Інституційні засади економічного розвитку регіонів України у світлі формування інноваційних систем. Підприємництво та інновації. Економіка та управління національним господарством. 2021. Випуск 16. С. 26–31. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/398/386 (дата звернення: 12.10.2022).

Asheim B. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems. «Innovation. The European Journal of Social Sciences», September 2007. Vol. 20, Iss. 3, 2007. 230 p.

Журавель Ю. Г. Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки. Інвестиції : практика та досвід. Економічна наука. 2013. № 1. С. 61–68. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2013/15.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Мойсеєнко І. П. Інституційні основи регулювання інноваційного розвитку. Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. Економіка та інноваційний розвиток національного господарства. 2019. № 1–2 (78). С. 25–32.

URL: file:///C:/Users/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F/Downloads/inneko_1-2-78-2019.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Клименко О. М. Види, методи та інструменти інвестиційно-промислової політики. Економіка та держава. 2010. № 3. С. 114–116. URL: file:///C:/Users/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F/Downloads/ecde_2010_3_33.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Кириченко О. С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2021. 465 с.

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про засади державної регіональної політики : закон України № 156-VIII від 05 лютого 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 10.10.2022).

Про інвестиційну діяльність : закон України № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 11.10.2022).

Про режим іноземного інвестування : закон України № 93/96-ВР від 19 березня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про державно-приватне партнерство : закон України № 2404-VI від 01 липня 2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні : закон України № 1116-ІХ від 17 грудня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій : закон України № 2389-ІХ від 09 липня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про концесію : закон України № 155-ІХ від 03 жовтня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про інститути спільного інвестування : закон України № 5080-VI від 05 липня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (дата звернення : 12.10.2022).

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : закон України № 3480-VI від 23 лютого 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про наукові парки : закон України № 1563-VI від 25 червня 2009 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : закон України № 143-V від 14 вересня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про місцеве самоврядування в Україні : закон України № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про місцеві державні адміністрації : закон України № 586-XIV від 09 квітня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про Кабінет Міністрів України : закон України № 794-VII від 27 лютого 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Столярчук Н. М., Сергєєва Н. В., Хіоні Г. О. Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2019. № 9. C. 69–77. URL: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2019/09/eapk_2019_9_p_69_77.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Державні підприємства та установи, що належать до сфери управління Міністерства. Міністерство фінансів України : офіційний веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/state-enterprises-and-institutions-belonging-to-thesphere-of-management-of-the-ministry (дата звернення: 22.10.2022).

Питання Міністерства економіки : постанова Кабінету Міністрів України № 459 від 20 серпня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про затвердження Положення про департамент інвестицій : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 394 від 03.03.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0394915-20#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: постанова Кабінету Міністрів України № 375 від 20 серпня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій : постанова Кабінету Міністрів України № 1110 від 12 грудня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України : постанова Кабінету Міністрів України № 197 від 30 квітня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку : постанова Кабінету Міністрів України № 714 від 16 вересня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/714-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку : постанова Кабінету Міністрів України № 714 від 16 вересня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/714-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України № 258 від 11 лютого 2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2016-%D0%BF#Text (дата звернення : 12.10.2022)

Агенції регіонального розвитку мають стати активними учасниками процесів відбудови та подальшого розвитку регіонів і громад. Від 21.10.2022. Міністерство розвитку громад та територій України : офіційний веб-сайт Міністерства. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/agencziyi-regionalnogo-rozvytku-mayut-staty-aktyvnymy-uchasnykamy-proczesiv-vidbudovy-ta-podalshogo-rozvytku-regioniv-i-gromad/ (дата звернення: 22.10.2022).

Платні послуги агенцій регіонального розвитку : практичний посібник. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Київ, 2019. 37 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 7 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 7.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ