ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.30

Ключові слова:

принципи сектору безпеки, безпека держави, керівні засади, адміністративно-правове регулювання, забезпечення безпеки держави

Анотація

Адміністративно-правове регулювання державної безпеки будь-якої держави має важливе значення, оскільки ефективне адміністративно-правове регулювання є одним із основних чинників, завдяки якому підтримується безпека держави. У статті автор аналізує основні принципи адміністративно-правового регулювання сектору безпеки України, наголошуючи на важливості забезпечення адміністративно-правового регулювання сектору безпеки. Автор підкреслює, що поняття безпеки є комплексним та багатоаспектним, і полягає фактично в попередженні або усуненні різного роду загроз як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. З огляду на те, що загрози можуть бути абсолютно різними і всі їх майже неможливо передбачити точно, необхідно приділити окрему увагу принципам адміністративно-правового регулювання сектору безпеки. Принципи виступають керівними та основоположними засадами адміністративно-правового регулювання сектору безпеки. Саме принципи є тими опорами, на яких має базуватися адміністративно-правове регулювання сектору безпеки. Оскільки поняття безпеки є досить широким, то ці принципи мають враховувати всі аспекти поняття «безпека». Сучасна наукова доктрина адміністративного права не містить визначення поняття принципів адміністративно-правового регулювання, тому у статті пропонується авторське визначення таких принципів. Автором також пропонується низка таких принципів, а також пропозиції стосовно вдосконалення адміністративно-правового регулювання сектору безпеки нашої держави. Окремо автор наголошує на необхідності закріплення принципу урахування європейських стандартів при створенні адміністративно-правового регулювання сектору безпеки нашої держави, оскільки Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, поділяє європейські цінності та впроваджує європейські стандарти, зокрема, у національне законодавство. У статті також аналізується досвід Ізраїлю та виокремлюються принципи, які доцільно запровадити й в Україні.

Посилання

Безега В.В. Адміністративно-правові засади діяльності Національної Поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2020. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/17865/1/avtoreferat_Bezeha.pdf

Бригінець О. О. Правове забезпечення фінансової безпеки держави : дис... докт. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2017, 464 с.

Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Грінь Д.С. 2015. – 272 с. URL: http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/Административне-право-України-2015.pdf

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Принципи адміністративно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки у контексті Стратегії національної безпеки України. Law & Sciences = Право та науки. 2018. № 1. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2683/1/Law%20%26%20Sciences_2018_1-29-34.pdf

Мельник C.М. Адміністративно-правові засади організації і функціонування суб’єктів військового управління у системі забезпечення національної безпеки та оборони України. Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 2020. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15313/2/aref-Melnyk.pdf

Пономарьов С.П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України. Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 2018. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/dissertations/25/1.pdf

Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Указ Президента Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України». 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text

Цибульник Н.Ю. Сучасна генеза адміністративно-правового регулювання сектору безпеки України: децентралізація влади та міжнародний досвід. Право та інновації. 2021. № 2 (34). URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/3601f278-b04b-4829-97ad-a05741d3f0d7/content

Шаповал Р.В., Цибульник Н.Ю. Зміст адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів публічного адміністрування у секторі безпеки України. Право та державне управління. 2021. № 4. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2021/6.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21